سایت حقوقی راه مقصود

مقررات انتظامی وکلا (2)

موضوع: مقررات انتظامی وکلا

🔸️مقررات انتظامی: یکی از مهمترین و اساسی‌ترین موضوعات بحث مقررات انتظامی وکلا است،بسیاری از پرونده‌ها ناشی از عدم آگاهی و عدم اطلاع از مقررات انتظامی است.

ننوشتن لایحه در سربرگ تخلف محسوب می شود.

🔸️سوال: اگر موکل در خصوص پرونده الزام به تنظیم سند رسمی در رابطه با ملک واقع شده در خیابان توحید به وکیل مراجعه کند آیا وکیل می‌تواند بگوید حق الوکاله من نیم دانگ از این خانه است که الزام به تنظیم سند رسمی آن را می‌خواهید؟

بند ۲ ماده ۱۲۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر می‌کند اگر وکیل حق الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) قرار دهد به محکومیت انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد.

منظور از وجه رایج چیست؟مثال اگر موکل مطالبه وجه نقد کند مثل اینکه چکی داشته باشد به مبلغ ۱۰۰ میلیون و بگوید ۱۰ میلیون تومان به عنوان حق الوکاله می‌دهم اشکالی ندارد زیرا وجه رایج است ولی اگر دلار بود نمی‌تواند ۱۰ درصد را به عنوان حق الوکاله قرار دهد. در واقع بند دو ماده ۱۲۵ وجه رایج را استثنا کرده است.

🔸️سوال: اگر وکیل برای ملک واقع در خیابان توحید الزام به تنظیم سند رسمی گرفت و موکل ملکی را که در خیابان حکیم نظامی دارد به وکیل منتقل کند ممکن است یا خیر؟

بله می‌تواند این را پرداخت کند چون از عین مدعی به یا عین محکومٌ به نیست.

ماده ۱۰۳ آیین نامه لایحه اجرایی استقلال: از هر طریقی اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد فوراً به دادسرای انتظامی ارجاع می‌کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.

ممکن است با یک گزارش بدون نام بدون امضا یک تخلف اعلام شود شاکی هم وجود نداشته باشد هر کس می‌تواند این تخلف را اعلام کند.

🔸️ماده ۱۱۹: مجازات‌های انتظامی به ترتیب درجات زیر است:

۱ – توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛

۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده؛

۳ – توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع ‌رسانی کانون؛

۴ – ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال؛

۵ – تنزل پایه

۶ – ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت.

🔸️ماده ۱۲۰: مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکلای دادگستری تعیین می‌کند درجه ۱ و ۲ است که از طرف رئیس کانون و یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می‌شود.

اختیار رئیس کانون در اعمال مجازات‌های مقرر در این ماده مانع از صلاحیت دادگاه انتظامی برای تعیین مجازات‌های درجه ۱ و ۲ نمی‌باشد.

نظامات کانون آن مقرراتی است که کانون برای اداره کانون تصویب می‌کند.

🔸️ماده ۱۲۱: هر وکیلی که مرتکب هر یک از رفتارهای زیر شود به مجازات انتظامی درجه ۲ محکوم خواهد شد.

بند ۴ – انجام مکاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در سربرگ و مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود.

بند۶ – نداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشکیل پرونده به ‌صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل به ‌نحوی ‌که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکلان تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی.

بند ۸:عدم رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور در مراجع قضایی.

تأخیر حتی برای چند دقیقه اگر قاضی گزارش کند تخلف انتظامی است.

🔸️ماده ۱۲۴ بند ۸: در صورتی که وکیل به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر درجه میزان تحصیلات و تخصص خود را بالاتر و متفاوت‌تر از آنچه که دارد معرفی کند یا از عناوین غیر واقعی استفاده نماید.

🔸️سوال: آیا وکیل می‌تواند بابت پرداخت حق الوکاله تضمین بگیرد؟

آیا اگر برای حق الوکاله چکی گرفته شود برای شش ماه دیگر اشکالی دارد؟

اگر چک را به عنوان وسیله پرداخت گرفته باشد اشکالی ندارد.

مثلاً اگر موکل برای حق الوکاله ۱۰ میلیون بدهکار شود و نتواند پرداخت کند و برای پرداخت چکی برای ۶ ماه دیگر بدهد اشکالی ندارد. ولی اگر در قرارداد به این صورت نوشته شود که موکل ۱۰ میلیون بدهکار است و برای تضمین این ۱۰ میلیون تومان یک فقره چک به شماره فلان به عنوان ضمانت می‌دهد این تخلف انتظامی است و وکیل نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

🔸️ماده ۱۲۵: در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد.

بند ۱۳:تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین.

🔸️ماده ۱۲۲: هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می‌شود.

بند ۱:دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیروکیل و یا عدم نظارت بر رعایت موازین قانونی و شرعی در دفتر خود.

مثلاً نزدیک دفاتر خدمات قضایی در حال تنظیم دادخواست باشد که مشمول این بند می‌شود.

بند ۲:عدم تنظیم وکالت‌ نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌ الوکاله و یا عدم تسلیم نسخه ‌ای از وکالت ‌نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا یا عدم تسلیم نسخه ‌ای از وکالت ‌نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی.

با بحث الکترونیکی شدن وکالت‌نامه‌ها این بحث رسید قرارداد وکالت تقریباً منتفی است.

اما در مورد قرارداد مالی اگر به صورت جدا تنظیم شود آن عدد را باید در قرارداد الکترونیکی بنویسید. وکیل تکلیف دارد به موکل خود نسخه ای از قرارداد را بدهد و از آن رسید بگیرد.

بند ۴:در صورتی ‌که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد، تقدم حضور در مرجع قضایی کیفری را رعایت نکند و در سایر دادگاه ‌ها، در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر نشود و به دیگر دادگاه ‌ها لایحه نفرستد و به ‌طور کلی مفاد ماده ۲۸ قانون وکالت را در زمان دعوت همزمان در چند مرجع قضایی رعایت نکند.

🔸️آیین نامه تعرفه حق الوکاله:

🔸️ماده ۶: در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل اعم از آنکه به نحو استقلال باشد یا انضمام به وکیل سابق،وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون مرکز و صندوق می‌باشد.

🔸️تبصره: در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها،چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به‌ وکیل دیگری توکیل شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون مرکز و صندوق نمیباشد.

🔸️سوال: اگر شخصی خارج از کشور باشد و به برادر خود تفویض وکالت کرده و می‌گوید که یک وکیل متخصص در امور حقوقی برای پرونده من انتخاب کن تا این پرونده را به انجام برساند برادر یک وکیل را انتخاب می‌کند تا وکیل آن شود آیا برادر در اینجا وکالتش تمام شده است یا خیر؟ و آیا مورد وکالت پایان پذیرفته؟

🔸️سوال: اگر شخصی به یک وکیل دادگستری به نام الف با حق توکیل وکالت اعطا کند و آقای الف با استفاده از حق توکیل به آقای به وکالت داد آیا اینجا وکالت آقای الف پایان پذیرفته؟

در پاسخ باید به مواد مرتبط در قانون مدنی رجوع کنیم.ماده ۶۷۳ قانون مدنی در مقام مسئولیت برای کسی است که حق توکیل نداشته و ماده ۶۷۸ قانون مدنی.

موکل اگر شخصاً مورد وکالت را انجام دهد مورد وکالت منتفی می شود.

انتقال وکالت در توکیل همیشه مورد بحث بوده است که اگر موکل وکالت دهد به شخص اول با حق توکیل آیا با توکیل شخص اول به دوم وکیل اول دیگر حق اقدام ندارد. در اینجا دو نظر مطرح می‌شود.

نظر اول: می‌تواند زیرا حق توکیل داشته است.

نظر دوم: موکل به وکیل وکالت داده و می‌گوید یا خودت انجام بده و یا می‌توانی به دیگری منتقل کنی با استفاده از حق توکیلی که به شما داده ام. اگر منتقل کرد وکیل اول دیگر سمت ندارد. اگر می‌خواهید فقط یک جلسه همکار به دادگاه برود و بقیه را خودتان ادامه دهید در حدود اختیارات وکالت تصریح کنید: توکیل به همکار محترم صرفاً جهت شرکت در جلسه دادرسی معرف فلان و استثناء کنید. و اگر به صورت مطلق توکیل دهید دیگر شما سمت ندارید.

برخی از شعب بعد از توکیل به وکیل اول دیگر ابلاغ نمی‌کنند. در این صورت آیا اگر وکیل اول استعفا دهد آیا وکالت نفر دوم باطل می‌شود؟

خیر زیرا قبل از استعفا وکیل اول با داشتن حق توکیل قانوناً وکیل دوم را انتخاب کرده است.

نظر غالب: عزل و استعفا تأثیر ندارد.

🔸️ماده122: هر وکیلی که مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم می‌شود.

بند۵:عدم استفاده به ‌موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطلاع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد.

بند۶:در صورتی ‌که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به ‌واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد و یا در صورت عدم انجام ‌وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، به‌ نحوی‌که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل تضییع شود.

🔸️تخلف انتظامی عدم حضور در دادگاه دو شاکی می‌تواند داشته باشد:

یک شاکی دادگاه،اگر دادگاه گزارش کند که وکیل در جلسه محاکمه حضور پیدا نکرده باید خسارتی به دادگاه خورده باشد، جلسه دادگاه  تجدید شود یا کار دادگاه به تأخیر افتد.

شاکی دیگر موکل،موکل ادعا می کند وکیل من لایحه فرستاده یا حضور نداشته و لایحه هم نفرستاده است در اینجا موکل باید ثابت کند که خسارت متوجه او شده است حتی خسارت معنوی هم می‌تواند باشد و نیازی هم به تجدید جلسه یا تأخیر دادگاه نیست.

ماده مرتبط ماده ۴۱ آیین دادرسی مدنی می باشد.

🔸️بند ۱۰ ماده ۱۲۲: اظهار خلاف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر حضور نیافته است.

بند۱۱:خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا.

بند ۱۲:انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و  بدون تمدید آن.

به صرف تمدید پروانه نکردن تا قبل از ۶ ماه مرتکب تخلف نمی‌شویم مگر اینکه قبول وکالت کنیم یا در پرونده در جریان خود وکالت کنیم. بعد از گذشت شش ماه در هر صورت وکیل مرتکب تخلف شده است اعم از اینکه قبول وکالت کند یا نه.

بند ۱۳:چنانچه در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دوره ‌های تمدیدی مربوط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده ‌هایی را که از دخالت در آنها ممنوع است، بپذیرد‌.

🔸️ماده ۱۲۳: هر وکیلی که مرتکب یکی از تخلفات زیر شود به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد.

بند۴: تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی که اصل آنها را رؤیت نکرده است.

وکیل باید از هر طریق که می‌تواند احراز کند که سند اصل است و بعد برابر با اصل کند.

اگر برگی را برابر با اصل کرد و بعد خواست آن را به موکل مسترد کند حتماً باید رسید بگیرد.

🔸️ماده ۱۳۳:وکیل نمی‌تواند چند شعبه یا موسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی‌تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نماید و نیز نمی‌تواند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم است.

🔸️سوال:اگرزوجه ای  از زوج وکالت در طلاق بگیرد  وحق توکیل هم داشته باشد،قبول بذل هم داشته باشد،و وکالت به وکیل دهد تا وکیل دادخواست طلاق توافقی به دادگاه تقدیم کند،وکیل این کاررا انجام دهد،زوجه110سکه مهریه اش هست،ودر دادگاه یکی از این سکه ها را بذل می کند و وکیل توکیلی زوج قبول بذل می کندوطلاق زوجه صادر می شود،آیا وکیل می تواند قبول بذل کند؟

اگر اختیار قبول بذل را داشته باشد ،تخلف نیست.

اگراین پرونده طلاق تمام شد و زوجه از وکیل خواست تا مهریه او را به اجرا بگذارد آیا می تواند وکالت پرونده مهریه را به عهده بگیرد؟ با توجه به بنده6 ماده125 ممکن نیست.

🔸️ماده125بند6: بعداز استعفا یاعزل ازطرف موکل یا انقضا مدت وکالت به جهت دیگر،وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را درهمان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی اوقبول کند.

🔸️ماده124: هروکیلی مرتکب هریک از رفتارهای زیرشود،به مجازات انتظامی درجه4 محکوم خواهد شد.

بند1:ارتکاب اعمال ورفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شأن وحیثیت وکالت است.

🔸️تبصره: ازجمله موارد رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است ازفعل یاترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده ویا موجب وهن جامعه وکالت ویا مغایرعرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب  وکلا آن را مذموم بدانند.

بند2:عدم رعایت موازین شرعی وقانونی یا شئون ومنزلت وکالت در پوشش ورفتار وگفتار درهنگام حضور در مراجع قضایی یا دولتی یا محل کار،(در دفاع رعایت ادب ونزاکت را داشته باشند.)

در سوگند وکالت تخلف در امور شخصی هم وجود دارد.

🔸️بند9ماده124: عدم اطلاع رسانی به موقع استعفای خود به موکل ومرجعی که پرونده در آن مطرح است ،به نحوی که موجب تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظرخواهی موکل گردد یادرمواردی که بخواهد پس از صدورحکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی،استعفا دهد،در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابلاغ رأی،استعفای خود را اطلاع دهد.

🔸️بند10ماده124:تبلیغ سوء علیه سایروکلاء،قضات ومراجع دولتی وقضایی ویا تبلیغ علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی ویا ارتکاب رفتار خلاف شرع ویا قانون در فضای حقوقی یا مجازی

🔸️ماده130: مجازات انتظامی درجه4به بالا

🔸️ماده131: مجازات انتظامی درجه4 به بالا

🔸️ماده132: مجازات انتظامی درجه4به بالا

🔸️ماده122: استنادماده122وکلا مکلّف هستندحتی درمقام دفاع رعایت ادب و نزاکت را داشته باشند.

🔸️ماده128: وکلایی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند،به هرشکل ممکن ازهراقدامی اعم ازقبول وکالت برای مطالعه پرونده ویا به طور مشترک باسایر وکلا وکاراموزان ویاتوکیل  به غیر ممنوع هستند تخلف ازاین حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه4 در نوبت اول ودرجه 5 در نوبت دوم ودرجه6 در نوبت سوم است.

بیشتر برمی گردد به قضات  بازنشسته که تا3 سال نمی توانند در آخرین محل خدمت خودوکالت کنند.

🔸️ماده125: درصورت ارتکاب هریک از رفتار های زیر وکیل درموارد زیر به مجازات انتظامی درجه5 محکوم خواهدشد.

بند1:به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده وآن را افشا نماید،اعم از اینکه اسرار مربوط به امور وکالت یا شرافت،حیثیت ویا اعتبار موکل باشد.

بند3:حق الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکومٌ به(غیراز وجه رایج)قرار دهد.

بند4:ازمفاد سوگندی که یادکرده،تخلف کند

بند7:باقضات وکارکنان دادگستری وسایر مراجع ذی ربط،ارتباط غیر اداری به منظورتبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیرنقدی برقرار کرده ویا از ارتباط با آنان تحت هرعنوانی  در امور وکالت استفاده کند.

بند8:درصورتی که نسبت به پرونده هایی که قبلا در آن ها قضاوت یا داوری کرده،مستقیماً یا با توکیل به غیر قبول وکالت کند.همچنین ،در صورتی که هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی وغیر دولتی که مشاور یا وکیل آنهاست،قبول وکالت یا مشاوره یا داوری نماید.

بند9:درصورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی وغیردولتی که مستخدم یا به موجب قرارداد،مشاورآنها بوده،تاپنج سال از تاریخ قطع همکاری ،وکالت یا مشاوره علیه آنها بپذیرد.همچنین درهر زمان نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیاردارد ،علیه آنها قبول وکالت ،مشاوره یا داوری نماید.

بند10:درموضوع پرونده به طرف دعوای موکل خودمشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند.

🔸️ماده139:مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دوسال ازتاریخ وقوع امرمستوجب تعقیب است.درصورتی که وکیل تعقیب شده باشد،مدت مرور زمان دوسال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی می باشد.

🔸️ماده137:هرگاه وکیلی  به مجازات انتظامی محکوم شد و ظرف سه سال ازقطعیت حکم ،مرتکب تخلف دیگری شود،به یک درجه بالاتر از مجازات مقررمحکوم می شود.

مثال:اگر وکیلی عدم حضور در دادگاه داشته به مجازات درجه 3واگر ظرف دوسال تخلف دیگری داشته باشد به مجازات درجه 4محکوم می گردد.

در مجازات ها بعضی از مجازات حداقل وحداکثر دارد زمانی که موجبی برای تخفیف باشد دادگاه انتظامی می تواند به حداقل حکم دهد ودادگاه انتظامی نمی تواند به کلی عفو کند)واگر مجازات حداقل وحداکثر نداشته باشد،حداکثر می تواند1تا2درجه تخفیف دهداما بیشتر از1یا2درجه دادگاه انتظامی نمی تواند تخفیف دهد.

🔸️بند11ماده125: قبول وکالت مستقیم یا باتوکیل به غیر درصورتی که وکیل وقاضی رسیدگی کننده به پرونده هم زمان با رسیدگی ،رابطه استاد ودانشجویی داشته باشند.

🔸️بند٣ماده١٢٥: تحصيل وكالت از طرق فريبنده يا اغوای موكل به انعقاد  قرارداد يا پرداخت وجه يا وعده تضمين نتيجه رسيدگي يا ادعای داشتن نفوذ ياتضمين حصول نتيجه درمدت معين.

🔸️ماده١٢٩: مجازات انتظامی درجه٥ به بالا

هر مبلغي كه به توافق رسيديد درچهارچوب قرارداد حق الوكاله باشد.

🔸️ماده١٢٦: در صورت ارتكاب هريك از رفتارهای زيروكيل به مجازات انتظامی درجه٦ محكوم وپروانه وی باطل خواهد شد.

بند٤:استعمال مسكر ومواد مخدر و روانگردان ويا تجاهر به رفتار خلاف قانون يا خلاف شرع منجر به سلب شرايط ماده٢در قانون كيفيت اخذ پروانه خواهد شد

🔸️ماده١٤٠: تصريح شده اگر وكيل مرتكب جرايم درجه١الي٦موضوع ماده١٩قانون مجازات اسلامي شود كيفرخواست ياحكم محكوميت غيرقطعي صادرشود،دادستان عمومي وانقلاب يا رييس حوزه قضايی ويا دادگاه رسيدگی كننده بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف رئيس كانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود،دادگاه انتظامی اگر دلايل راقوی بداند و ادامه وكالت را منافی با شئون وكالت تشخيص دهد،حكم تعليق موقت او را تا صدور حكم قطعي در پرونده كيفری يا انتظامی صادر می كند.

🔸️ماده١٥٤: چنانچه وكيل به موجب حكم قطعی به مجازات انتظامی محكوم شود پس از گذشت مواعد زير اعاده حيثيت می شود و كليه آثار محكوميت وی زايل می شود:

بند١:محكوميت انتظامی درجه١و٢،دوسال از تاريخ صدور حكم قطعی

بند٢:محكوميت انتظامی درجه٣ و٤،چهار سال از تاريخ صدورحكم قطعی

بند٣:محكوميت انتظامی درجه٥،شش سال از تاريخ صدورحكم قطعی

🔸️ماده١٢٦: درصورت ارتكاب هريك از رفتارهای زير وكيل به مجازات انتظامی درجه٦محكوم وپروانه وی ابطال خواهد شد:

بند٥:چنانچه ثابت شود باطرف موكل خود براي تضييع حق موكل تبانی كرده يا درموضوع پرونده خيانت ديگری نسبت به موكل مرتكب شده است(خيانت به موكل به هر نحوی).

درمورد مرور زمان ماده١٣٩:ممكن است تخلف مستمر داشته باشيم كه جرايم مستمر مشمول مرور زمان نمي شود،تخلفات مستمر نيز مشمول مرور زمان نمی شود، زمانیكه وكيل مدارك موكل خودرا مسترد نمی كند اين مستمر است.

سخنرانان: سرکار خانم مهناز ادیب و  جناب آقای روح الله محمدی

تهیه و تنظیم :

کمیته استخراج و تنقیح کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان

نقل مطلب تنها با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلامانع است.

0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 دیدگاه ها
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امیر

سلام
تنزل پایه برای مدت سه سال برای کارآموز به چه صورته ؟؟؟

امیر

مرسی

You may also like these

3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x