سایت حقوقی راه مقصود

مطالبه افت قيمت خودرو

سئوال:
آيا نقصان قيمت بازار خودروي تصادفي قابل مطالبه مي باشد؟

اتفاق نظر:
وفق ماده 1 قانون مسئوليت مدني هرگونه ضرر مادي قابل مطالبه مي باشد و با توجه به واقعيت موجود در بازار خودروهاي تصادفي مدل بالا كه با هرگونه خسارت مادي دچار افت قيمت مي شوند فلذا به استناد قاعده لاضرر مي توان با جلب نظر كارشناس نسبت به جبران اين خسارت نيز حكم كرد.

(نشست قضايي مورخ 24/11/87 قضات دادگستري تيران و كرون)

You may also like these