سایت حقوقی راه مقصود

نوع قتل در موارد اشتباه در هدف

متن پرسش :
اگر شخصی در درگیری به قصد زدن «ب»، «ج» را كه برای میانجیگری حضور یافته است بزند و در اثر ضربه «ج» فوت كند؛ قتل چه نوعی است؟

متن پاسخ :
چنانچه فردی ضمن درگیری قصد زدن(ب) را داشته ولی (ج) را كه برای میانجیگری حضور یافته بزند و شخص اخیر فوت كند موضوع طبق بند الف ماده295 قانون مجازات اسلامی از مصادیق قتل خطای محض است. (برگرفته از روزنامه اطلاعات)

You may also like these