سایت حقوقی راه مقصود

فروش مال مسروقه توسط سارق

متن پرسش :
سارقی كه مال مسروقه‌ای را می‌فروشد آیا به استناد ماده واحده قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر، این اقدام وی دارای مجازات جداگانه خواهد بود؟

متن پاسخ :
مجازات سارق در مبحث مربوط به سرقت پیش‌بینی شده و چون سارق به منظور استفاده از مال غیر یا فروش آن، اقدام به سرقت می‌نماید، فروش مال مسروقه توسط او مجازات جداگانه‌ای ندارد، آن چه در قانون پیش‌بینی شده، مجازات تحصیل یا مخفی‌كننده یا خریدار مال مسروقه است. [ به نقل از روزنامه اطلاعات ]

You may also like these