سایت حقوقی راه مقصود

خط زدن عبارت « حواله کرد» در متن چک

متن پرسش :

اگر عبارت «حواله کرد» در متن چکی که در وجه شخص معین است قلم خورده باشد، آیا آن شخص می تواند چک را با ظهرنویسی به دیگری منتقل کند یا خیر؟

متن پاسخ :

نظر به ماده 312 قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک بصرف امضاء است ،قلم خوردگی عبارت «حواله کرد» در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانکها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی شود.نظریه مورخ 19/08/67اکثریت قضات دادگاههای حقوقی

You may also like these