سایت حقوقی راه مقصود

اجرای حکم تمکین

سؤال : نحوه ی اجرای احکام تمکین چگونه است و اگر دادباخته ( محکوم علیه ) همراه مأمور اجراء به خانه محکوم له نرفت، مأمور می تواند مشارالیه را جبراً و به زور  به خانه شوهر ببرد یا خیر و یا تصریح امتناع او در صورتجلسه از نظر اجرای حکم کافیست؟

پاسخ : در صورتی که محکوم علیهای حکم تمکین حاضر به رفتن به خانه شوهر و اجرای مفاد حکم نشود جز عدم استحقاق مشارالیها نسبت به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست.( نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی )

You may also like these