موازین قضائی

مطالبه نفقه فرزند

پرونده حقوقی


خواهان :
زهرا 
……..
خوانده : مهدی
……..
كلاسه :    …….. 
تعیین خواسته :
نفقه قانونی دخترم طاهره  با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه 35 هزار تومان كه از تاریخ متاركه
……..  لغایت …….. جمعاً …….. هزار تومان می باشد خوانده شوهر سابق این جانب خواهان فوق می باشد كه به علت مسئولیت ناپذیری به عدم توجه نامبرده به زندگی وزن و فرزند طبق حكم صادره از دادگاه شعبه …….. به تاریخ …….. متاركه نمودیم كه ثمره آن ازدواج نافرجام فرزند دختری به نام طاهره است كه حضانت نگهداری آن به مدت 7 سال به این جانب واگذار گردیده است و نفقه شرعی و قانونی با پدرش می باشد كه از تاریخ …….. تا كنون بوده است

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن