حقوق مدنی

حدود اعتبار شرط عدم مسؤولیت در قراردادها

سؤال:

امروزه در قراردادها، درج شرط عدم مسؤولیت بسیار رواج یافته. بدین معنا که طرفین توافق مینمایند که متعهد، مسؤولیت احتمالی خود را در آتی از بین ببرد. مثلا در قرارداد شرط می شود که متصدی حمل و نقل مسؤول نقص و تلف کالایی که جهت حمل به وی سپرده شده نیست؛ اعتبار،نفوذ و وجاهت قانونی چنین شرطی چیست؟

پاسخ:

در خصوص حدود اعتبار این شرط باید گفت گرچه بر اساس اصل حاکمیت اراده و ماده ۱۰قانون مدنی و لزوم احترام به آزادی اشخاص؛ شرط مذکور علی الاصول صحیح تلقی می گردد؛ لیکن در صورت اضرار عمدی و لطمه به حقوق مربوط به شرافت و جسم انسان این اعتبار رنگ می بازد و در اینگونه موارد بدلیل مخالفت با نظم عمومی شرط عدم مسؤولیت؛ اعتباری نداشته و مشروط له نمی تواند جهت رفع مسؤولیت خود به شرط مندرج در قرارداد استناد نماید.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
بستن