آیین دادرسی

تقاضای اعسار به تقسیط قبل از مطالبه داین

سؤال :آیا تقاضای اعسار به تقسیط قبل از مطالبه داین ممکن است؟

 

پاسخ : طبق ماده یک قانون اعسار مصوب 1313؛ « معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»

با این وصف ، اعسار یک امر موقتی است . ممکن است مدعی اعسار حتی در جریان رسیدگی از حالت اعسار خارج شود. مثلاً به اموال خود دسترسی پیدا کند یا صاحب ارث و میراثی شود. اکنون با توجه به فرض سؤال مبنی بر اینکه اعسار به تقسیط قبل از مطالبه داین قابل پذیرش است؟ باید گفت : این تقاضا هنگامی قابل پذیرش است که دین حال شده باشد و داین به صورت طرح دعوی علیه مدیون اقدام کرده باشد که در این صورت تقاضای اعسار به تقسیط از خواسته قابل پذیرش خواهد بود . زیرا که برابر مواد 277 و 652 قانون مدنی ، تقسیط دین و در نظر گرفتن مهلت عادله در تأدیه آن تحت شرایطی برای مدیون یا متعهد پیش بینی شده است.( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه) 

 

نوشته های مشابه

بستن