سایت حقوقی راه مقصود

موازین قضائی

موازین قضائی

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز شماره۹۲۷۸/۱۵۲/۱۱۰                                                                  ۳۱/۳/۱۳۹۵