سایت حقوقی راه مقصود

وعده قرارداد (پیش قرارداد)

متن سوال:

 

آنچه تحت عنوان وعده قرارداد نام برده می شود چه مفهومی دارد و آیا اساسا الزامی ایجاد می نماید؟

متن پاسخ:

وعده قرارداد ؛ قراردادی است مقدماتی فیمابین طرفین که برای انعقاد عقد اصلی منعقد می گردد مانند قولنامه؛اجاره به شرط تملیک و … لازم به ذکر است وعده قرارداد عقدی لازم و عهدی است بطوریکه رابطه طرفین رابطه متعهد و متعهدله است و درصورت عدم امکان الزام متعهد و عدم امکان انجام عمل توسط دیگری متعهدله می تواند عقد رافسخ و خسارت ناشی از آن را دریافت کند؛ لیکن باید توجه نمود که تنها استثنایی که وعده قرارداد لازم نمی باشد وعده نکاح به استناد ماده ۱۰۳۵قانون مدنی است.

You may also like these