سایت حقوقی راه مقصود

وضعيت حقوقي هداياي زوج به زوجه

سئوال:
آيا هداياي زوج به زوجه قابل كسر از ميزان مهريه مي باشد يا خير؟

اتفاق نظر:
اگر در عرف محل اين هدايا بابت مهريه باشد قابل كسر از مهريه است و در غير اين صورت احراز قصد زوج ضروري است.در صورتي كه توديع هدايا به قصد مهريه باشد قابل كسر از مهريه هست در غير اين صورت قابل كسر از مهريه نيست و اثبات اين قصد كه هدايا بابت مهريه بوده به عهده زوج (مدعي) است.

(نشست قضايي مورخ 7/9/87 قضات محاكم خانواده اصفهان)

You may also like these