سایت حقوقی راه مقصود

نمونه رای مبنی بر تخلیه به علت انتقال به غیر و تغییر شغل با احتساب حق كسب و پیشه

بسمه تعالی

(رای دادگاه )

در خصوص دادخواست خواهان / خواهان ها …….. به طرفیت خوانده / خواندگان…..به خواسته صدور حكم تخلیه ….. باب منزل / مغازه جزء پلاك ثبتی به شماره …… فرعی … از اصلی …. واقع در بخش …. شهرستان …. به علت انتقال به غیر و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی شماره …. تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ….. شهرستان …. با احتساب خسارت دادرسی ، اولاً در مورد دعوی خواهان دائر به تخلیه عین مستاجره مذكور به علت انتقال به غیر نظر به اینكه مالكیت خواهان ها و وجود رابطه استیجاری بین طرفین به دلالت فتوكپی سند مالكیت پلاك شماره …. بخش ….. و سند رسمی شماره ….. صادره از دفتر اسناد رسمی شماره …. محرز می باشد و با عنایت به اینكه طیب سند اجاره مزبور حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده و مالك راضی به انتقال به غیر نبوده مستاجر متوفی در زمان حیاتش مورد اجاره را به غیر انتقال داده است و با صدور حكم تخلیه به متصرف استحقاق  دریافت نصف حق كسب و پیشه ( سرقفلی ) را دارد ، دادگاه به منظور تعیین حق كسب و پیشه موضوع را به كارشناس  ارجاع كرده و كارشناس منتخب نیز به موجب نظریه اجباری كه به شماره ….. ثبت دفتر دادگاه گردیده ، میزان حق كسب و پیشه برای …. باب مغازه فوق التوصیف را به مبلغ …….. ریال كه نصف آن …. ریال می شود ، تعیین نموده و با التفات به اینكه كارشناس در اعلام نظر خود رعایت تشریفات قانونی و اصول و ضوابط معمول و متعارف را نموده و با توجه به  اینكه عقیده كارشناس  مخالف اوضاع  و احوال معمول قضیه به نظر نمی رسد و برای دادگاه قابل متابعت می باشد ، بنا به جهات مذكوره دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و مستنداً به بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد سال 1356 و رعایت مادتین 27 و 28 قانون مزبور حكم به تخلیه  مورد اجاره موضوع سند رسمی اجاره مار الذكر در قبال پرداخت مبلغ ……… ریال بابت نصف حق كسب و پیشه مورد اجاره ظرف دو ماه صادر و اعلام می گردد . حتماً موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی نصف حق كسب و پیشه مورد نظر را به صندوق دادگستری تودیع نماید و قیض سپرده آن را سپرده ضمیمه پرونده نماید . والا حكم مزبور ملغی اثر خواهد بود و خواندگان محكومند كه مبلغ ……… ریال خسارت دادرسی را از باب قاعده تسبیب و لا ضرر در حق خواهان ها بپردازد و در مورد دعوی دیگر خواهانها مبنی بر تخلیه به علت تغییر شغل  نظر به اینكه به دلالت مندرجات  پرونده  و تحقیقات  قانونی به عمل آمده در هنگام اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی به وسیله عضو مجری قرار تغییر شغل از ناحیه منتقل الیه به عمل آمده است نه از ناحیه مستاجر قبلی و به همین دلیل دعوی مطروحه در این قسمت غیر ثابت تشخیص و محكوم به رد اعلام می گردد . رای صادره از حیث صدور حكم  تخلیه غیابی بوده و ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد و از لحاظ رد دعوی اخیر الذكر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر استان ………. می باشد .
رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومی ……….
0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x