سایت حقوقی راه مقصود

نحوۀ اجرای تعهدات در طلاق توافقی

متن پرسش :
در طلاق توافقی تعهد دو طرف جنبه اجرائی دارد یا خیر؟

متن پاسخ :
بستگی دارد به نحوه توافقات و درج آن در متن رای صادره اگر به صورت ابتدایی باشد الزام‌آور نیست ولی اگر در قالب گزارش اصلاحی و یا انجام تعهد در ضمن عقد خارج لازم باشد الزام آور است. عقد خارج لازم یعنی اینكه یكی از عقود الزام آور مثل بیع و باء بین دو طرف منعقد شود و ضمن آن طرفی به طرف دیگر تعهد كند و یا شرطی به نفع دیگری قرار دهد در آن صورت انجام آن تعهد و یا شرط الزام آور است. (پایگاه دادگستری کل استان قم)

You may also like these