سایت حقوقی راه مقصود

نحوه مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

سوال: نحوه مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت به چه شکل است؟

پاسخ:

علاوه بر امکان مطالبه وجه چک از طریق حقوقی و نیز شکایت کیفری ؛حسب صراحت ماده۲قانون صدور چک و ماده ۱۸۳ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا؛دارنده چک می تواند از طریق اجرای ثبت نیز اقدام نماید ؛به نحوی که می تواند صرفا به طرفیت صادرکننده چک با ارایه تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه و اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت چک از اجرای ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن واقع است اقدام به وصول چک نماید؛ لازم به ذکر است که درخواست اجرای چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور باید  صرفا از اجرای ثبت تهران به عمل آید.

 

You may also like these