سایت حقوقی راه مقصود

قرار مجرمیت بدون تفهیم اتهام!

تخلفات: آزادی بدون تودیع وثیقه، تشكیل جلسه دادگاه كیفری با حضور صوری نماینده دادستان، قرار مجرمیت بدون تفهیم اتهام
دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات
سلام علیكم
احتراما در پرونده انتظامی كلاسه … خانم … و «آثار …» به عنوان شكات انتظامی، طی شكوائیه تقدیمی، نسبت به عملكرد دادیار شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه … تهران … در پرونده محلی[كلاسه] … مطروحه در شعبه … دادیاری دادسرای مذكور، اعلام شكایت انتظامی نموده‌اند. متعاقب اعلام شكایت شكات انتظامی، ضمن ارسال رونوشتی از شكوائیه تقدیمی، گزارشی از جریان رسیدگی به پرونده محلی مورد شكایت، از دادگستری استان تهران مطالبه كه پس از وصول گزارش، بنا به ضرورت، اصل پرونده محلی مطالبه كه واصل و مندرجات آن موید این است كه: در تاریخ 25/12/83 برابر اعلام پلیس 110 مبنی بر وقوع نزاعی در خیابان سراج، واحد گشت كلانتری 23 تهرانپارس در محل حاضر، كه خانم‌ها «س – ا»، «گ – ا» و «ا – ا» اظهار می‌دارند چندین نفر مرد و دو زن به نام‌های «گ – ق» و «پ – غ» با شكستن درب، به عنف وارد منزل ما شدند و ما را مورد ضرب و جرح قرار دادند و طفل سه ماهه‌ای به نام «آ – ا» را ربودند. توسط واحد گشت افراد حاضر در صحنه جرم به كلانتری هدایت و در كلانتری اظهارات آنان استماع و با تنظیم گزارشی توسط رئیس كلانتری، پرونده در خارج از وقت اداری به دادسرای ناحیه … ارسال و به نظر قاضی كشیك دادسرا آقای … می‌رسد. قاضی كشیك با ملاحظه گزارش، پرونده را به كلانتری اعاده و دستور می‌دهد تا طرفین فعلا آزاد باشند و هركس در درگیری مصدوم شده به پزشكی قانونی معرفی سپس پرونده در معیت طرفین به دادسرا ارسال شود. توسط كلانتری مصدومین به پزشكی قانونی معرفی و پزشكی قانونی ضمن معاینه، برای خانم «س – ا» از بابت مصدومیت وارده هفت روز و برای خانم «گ – ا» شش روز و برای خانم «ا – آ» ده روز و برای خانم «گ – ق» هفت روز و برای «پ – غ» سه روز طول درمان تعیین می‌نماید. خانم‌ها «س – ا» و «ا – گ» با تقدیم یك برگ شكوائیه علیه آقایان «م – ك»، «م – غ» و خانم‌ها «م – ك»، «م – ك»، «پ – ك»، «گ – غ»، «ش – ا» و دو مرد و زن ناشناس دائر بر شكستن (تخریب) درب و شیشه، ایراد ضرب و جرح عمدی و ربودن طفل، اعلام شكایت می‌نمایند كه پیوست پرونده می‌گردد.
در تاریخ 27/12/83 كلانتری با تنظیم گزارشی پرونده را به دادسرای ناحیه … ارسال كه جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه … دادیاری ارجاع می‌گردد. توسط دادیار شعبه … پرونده جهت تكمیل تحقیقات از جمله تحقیق از شهود به كلانتری اعاده می‌شود و… كلانتری از سه نفر شهود معرفی شده از ناحیه شكات تحقیق كه جملگی آنان اظهارات شكات را تایید می‌كنند. در تاریخ 17/1/84 توسط آقای «م – ح» دادیار شعبه … دادسرای ناحیه … تهران شكایت شكات استماع و از چند نفر از شهود معرفی [شده] از ناحیه آنان تحقیق و سپس با اعاده پرونده به كلانتری، دستور احضار متهمین … صادر می‌گردد. تا اینكه در تاریخ 11/2/84 چند نفر از متهمین به اسامی آقای «م – ك»، خانم‌ها «پ – غ»، «گ – ق»، «م – ك»، «ش – ا» و «م – ك» در شعبه … دادیاری حاضر و توسط آقای … دادیار شعبه، اتهام مشاركت در ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی و ورود به عنف به آنها تفهیم و مدافعات آنان اخذ، كه خانم «گ – ق» در ضمن مدافعات بیان می‌دارد ما برای حل مسئله رفته بودیم كه آنها (شكات) مرا مورد ضرب و جرح قرار دادند و از این بابت از آنان شاكی می‌باشم. (ضمنا خانم «پ – غ» هم در مورخه 25/12/83 طی برگ شماره 17 پرونده در كلانتری از بابت ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به شكات اعلام شكایت نموده است) خانم‌ها «م – ك»، «ش – ا» و «م – ك» منكر حضور خود در زمان وقوع نزاع می‌شوند و جهت اثبات ادعای خود شاهد معرفی [می‌كنند]، كه اظهارات آنان مورد استماع قرار می‌گیرد. پس از استماع مدافعات متهمین مذكور، آقای … دادیار شعبه … برای متهمین «م – ك»، «پ – غ» و «گ – ق» از بابت اتهامات انتسابی قرار تامین از نوع وثیقه هر یك به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال صادر می‌نماید (اوراق 82 و 83 و 84 پرونده) خانم «پ – غ» رونوشت سند مالكیتی را به عنوان وثیقه به شعبه … دادیاری تقدیم كه بدون بازداشت آن و صدور قرار قبولی حسب ظاهر، متهمین آزاد می‌شوند (اگرچه دستوری در این زمینه در پرونده مشاهده نمی‌شود) و نسبت به سایر متهمین (متهمینی كه پس از تفهیم اتهام برای آنان قرار تامین صادر نمی‌گردد) تعیین تكلیف نمی‌گردد. در تاریخ 15/5/84 آقای … دادیار شعبه … در وقت فوق‌العاده ختم تحقیقات را اعلام و نسبت به «م – ك» و خانم «گ – ق» و خانم «پ – غ» از بابت ورود به عنف و ضرب و جرح عمدی و ربودن طفل، قرار مجرمیت صادر (در صورتی كه ربودن طفل به آنان تفهیم نگردیده است) و نسبت به خانم‌ها «م» و «م – ك» و «ش – ا» قرار منع تعقیب صادر می‌نماید و نسبت به متهمینی كه شناسایی نشده‌اند و یا شكات قادر به معرفی آنان نگردیده‌اند پرونده را مفتوح اعلام می‌كند. آقای … به عنوان دادیار اظهارنظر به علت عدم تفهیم اتهام ربودن طفل به متهمان، عدم اظهارنظر نسبت به شكایت خانم «ق» و اینكه برای متهمین (سه نفر از آنان) قرار وثیقه صادر ولیكن بدون تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد شده‌اند با قرار مجرمیت موافقت نمی‌كند ولی قرار منع تعقیب مورد موافقت واقع می‌شود.
با اعاده پرونده به شعبه، آقای … با عنوان دادیار شعبه … دادسرای ناحیه … تهران،؛ نسبت به رفع نواقص مورد نظر دادیار اظهارنظر اقدام و در خصوص شكایت خانم‌ها «گ – ق» و «پ – غ» علیه خانم‌ها «س – ا» و «گ» و «ا – آ» دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به جهت اعلام رضایت آنان قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده به نظر دادیار اظهارنظر می‌رسد. خانم … با عنوان دادیار اظهارنظر، با قرار موقوفی موافقت و با آدم‌ربایی مخالفت و به منع تعقیب اظهارنظر و با سایر عناوین اتهامی سابق‌الصدور موافقت و پرونده جهت صدور كیفرخواست به شعبه اعاده و آقای … دادیار شعبه … با صدور كیفرخواست برای متهمینی كه برای آنان قرار مجرمیت صادر شده است بدون اتخاذ تصمیم نسبت به بخش مفتوح، پرونده را به دفتر دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجتمع قضائی … ارسال، كه جهت رسیدگی به شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع و شعبه مذكور با تعیین وقت رسیدگی طرفین را احضار و نماینده دادستان را دعوت می‌نماید. در وقت مقرر 17/10/85 جلسه دادگاه توسط آقای … دادرس شعبه، بدون حضور نماینده دادستان، با وصف اینكه در صدر صورتجلسه بیان می‌گردد؛ نماینده محترم دادستان جناب … حضور دارد، تشكیل می‌گردد و اظهارات حاضرین استماع و با اعلام ختم دادرسی، طی دادنامه شماره … حكم به محكومیت متهمین به پرداخت دیه از بابت مشاركت در ایراد ضرب و جرح در حق مصدومین و جزای نقدی از بابت بزه ورود به عنف در حق دولت صادر می‌نماید. رای صادره از بابت دیه بنا به میزان آن قطعی و در خصوص جزای نقدی قابل تجدیدنظر اعلام می‌گردد. رای صادره از ناحیه احدی از محكوم علیهم، خانم «گ – ق» مورد اعتراض واقع كه جهت رسیدگی به شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود و هیات قضائی شعبه مذكور (آقایان … و … مستشاران شعبه) طی دادنامه شماره … در خصوص دیه به جهت قطعی بودن آن قرار رد تجدیدنظرخواهی و در خصوص محكومیت از بابت ورود به عنف، آن را مطابق مقررات قانونی تشخیص و با مردود دانستن اعتراض، آن را عینا تایید می‌نماید. با اعاده پرونده به دادگاه بدوی پرونده جهت اجرای حكم به اجرای احكام ارسال می‌گردد و توسط اجرای احكام محكوم‌علیهم احضاركه نتیجه آن تا زمان ارسال پرونده به دادسرای انتظامی قضات (10/7/86) واصل نشده است. پرونده حكایت دیگری ندارد.
نظر به مراتب مذكور به شرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
«نظریه»
نظر به مراتب مذكور كه خلاصه‌ای مفید از جریان رسیدگی به پرونده كلاسه … مطروحه در شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد، تخلفات انتظامی ذیل به وقوع پیوسته است:
الف) آقای … دادیار شعبه … دادسرای ناحیه … تهران اولا: پس از صدور قرار تامین از نوع وثیقه برای متهمین «م – ك» و «پ – غ» و «گ – ق»، بدون تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی، آنها را آزاد می‌نماید.
ثانیا: پس از تفهیم اتهام به خانم‌ها «م – ك»، «ش – ا» و «م – ك» توسط آقای «…» نسبت به وضعیت آنان (از جهت صدور قرار تامین یا عدم صدور آن) تعیین تكلیف نمی‌شود.
ثالثا: توسط آقای … از بابت ربودن طفل برای متهمین «م – ك» خانم «پ – غ» و «گ – ق» قرار مجرمیت صادر می‌گردد. بدون آنكه اتهام مذكور به آنان تفهیم شده باشد.
ب) آقای … دادیار وقت شعبه … دادسرای ناحیه … تهران نسبت به آن بخش از پرونده كه در قرار نهایی صادره از ناحیه آقای … مفتوح اعلام گردیده است، در مراحل بعدی رسیدگی و اظهارنظر ننموده است.
ج) آقای … دادرس شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران، جلسه دادرسی مورخه 17/10/85 را بدون حضور نماینده دادستان تشكیل داده است.
كه آقای … نسبت به موارد مندرج در بند «یك» و «دو» قسمت «الف» و همچنین آقای «…» از بابت مورد عنوان شده در قسمت «ب» نظریه، مرتكب اهمال در انجام وظیفه قانونی و آقای … نسبت مورد مندرج در بند «سوم» قسمت «الف» و همچنین آقای … از بابت مورد عنوان در قسمت «ج» نظریه، برخلاف قوانین موضوعه عمل نموده‌اند كه تخلف محسوب می‌گردد. فلذا از بابت تخلفات عنوان شده عقیده به تعقیب انتظامی آنان دارم.
د) دستورات قضائی صادره توسط آقای … به عنوان دادیار كشیك دادسرای ناحیه … تهران در پرونده كلاسه … وفق مقررات قانونی بوده است و اظهارنظرهای صورت گرفته از ناحیه آقای … و … در مقام دادیاران اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه …) و دادنامه شماره … و … مورخ 23/10/1385 صادره از ناحیه آقای … دادرس شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه شماره … صادره از ناحیه آقایان … و … مستشاران شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمل بر استنباط و نظر قضائی است. فلذا عقیده به منع تعقیب انتظامی جملگی قضات مذكور دارم.
… – دادیار دادسرای انتظامی قضات …

بسمه‌تعالی
همكار محترم جناب آقای … اظهارنظر فرمایید.
… – دادستان انتظامی قضات – ….

ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
با سلام؛
حسب ارجاع پرونده انتظامی … و پرونده كلاسه … شعبه … اجرای احكام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه … تهران، پرونده كلاسه … و … شعبه … دادگاه عمومی تهران و گزارش و نظریه ابرازی همكار محترم جناب آقای … مورد مطالعه و مداقه قرار گرفت. اولا: در آن قسمت از نظریه ابرازی همكار محترم كه به تعقیب انتظامی آقای … دادیار شعبه … دادیاری دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه … تهران اظهارنظر نموده‌اند با نظریه ابرازی همكار محترم موافقم و با توجه به اینكه قاضی نامبرده به حكایت فتوكپی برگ كاردكس تاكنون فاقد محكومیت می‌باشند لذا پیشنهاد می‌نماید در صورت موافقت به استناد ماده 26 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری تعقیب انتظامی ایشان را تعلیق فرمایید.
ثانیا: با توجه به محتویات پرونده محلی مذكور ملاحظه می‌شود كه آقای … دادیار شعبه … دادیاری دادسرای مذكور در ضمن قرار نهایی صادره چنین اظهارنظر نموده‌اند: (ضمنا در خصوص سایر متهمان برابر درخواست شاكیان كه لایحه آنان ضمیمه پرونده می‌باشد نسبت به متهمان كه شناسایی نشده‌اند و یا شاكیان قادر به معرفی آنان نشده‌اند بنا بر درخواست نامبردگان در خصوص آنان مفتوح و در صورت شناسایی و ارائه دلیل از سوی شاكیان موضوع وفق مقررات قانون مذكور قابل تعقیب می‌باشد) و ملاحظه می‌شود در لایحه تقدیمی شكات مضبوط در برگ 101 پرونده محلی مذكور در ضمن لایحه تقدیمی اعلام نموده‌اند كه نسبت به متهمین كه فعلا در دسترس نیستند پرونده مفتوح باشد و چنانچه شناسایی شدند به جزای اعمال خود برسند و ملاحظه می‌شود كه آقای … دادیار شعبه … دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه … تهران پس از انجام نقائص مورد نظر دادیار محترم اظهارنظر سرانجام در ظهر برگ 129 پرونده مرقوم نموده‌اند:
بسمه تعالی: دفتر قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به شكات ابلاغ گردیده و با تهیه بدل، اصل پرونده به همراه كیفرخواست به دادگاه ارسال شود و بنا به مراتب مذكور به نظر رسیدگی و اظهارنظر ایشان در پرونده متضمن وقوع تخلف انتظامی نباشد و همچنین حسب محتویات پرونده محلی مذكور ملاحظه می‌شود كه آقای … دادرس شعبه … دادگاه عمومی تهران به تاریخ 17/10/85 جلسه دادگاه را تشكیل داده (برگ 145 پرونده) و در صورت‌جلسه حضور آقای … به عنوان نماینده محترم دادستان در فرم فتوكپی مرقوم گردیده و لیكن صورتجلسه فاقد امضای آقای … می‌باشد و در صورتجلسه سه نفر از شكات شكایت خود را بیان نموده‌اند و در ذیل صورتجلسه آقای … به عنوان دادرس دادگاه مرقوم نموده‌اند علیرغم انتظار كافی متهمان حضور ندارند و با توجه به محتویات پرونده موجبات رسیدگی فراهم نیست. احضاریه … اعاده نشده است. دفتر وقت نظارت تعیین و پس از اعاده احضاریه … به نظر برسد اینك با توجه به اینكه دادگاه جلسه مذكور را رسیدگی تلقی ننموده و به نظر به همین اعتبار جلسه را بدون حضور نماینده دادستان تشكیل داده و به نظر از این حیث آقای … مرتكب تخلف انتظامی نشده است. بنا به مراتب مذكور با نظریه ابرازی همكار محترم بر تعقیب انتظامی آقای … دادرس شعبه … دادگاه عمومی تهران و آقای … دادیار شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه … تهران موافق نمی‌باشم و عقیده به منع تعقیب انتظامی دارم و در سایر موارد با نظریه ابرازی همكار محترم موافقم.
… – معاون دادسرای انتظامی قضات …

همكار محترم جناب آقای …
با عنایت به نظر معاونت محترم دادسرای انتظامی مجددا اظهارنظر فرمایید.
… – دادستان انتظامی قضات…
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
سلام علیكم
احتراما، حسب‌الامر حضرتعالی مبنی بر اظهارنظر مجدد نسبت به بند دوم نظریه ابرازی مورخ 16/11/86 جناب آقای … معاونت محترم دادسرای انتظامی قضات معروض می‌دارد:
اولا: همان‌گونه كه در گزارش تنظیمی مورخه 3/11/86 آمده است آقای … نسبت به آن بخش از پرونده كه قرار نهایی مورخه 15/8/84 مفتوح اعلام گردیده است، در مراحل بعدی رسیدگی و اظهارنظر نمی‌نماید و دستور تشكیل بدل صادره توسط ایشان به شرح ظهر برگ شماره 129 پرونده محلی، تهیه بدل به جهت وجود سابقه بوده است، نه رسیدگی به بخش مفتوح پرونده.
ثانیا: اگرچه متهمان در جلسه دادرسی مورخه 17/10/85 حضور نیافته‌اند و احضاریه احدی از آنان به نام خانم «پ – غ» اعاده نگردیده، لیكن با وصف تقدیم لایحه از ناحیه آنان در همین تاریخ كه به شماره‌های 2314 – 17/10/85 و 2315 مورخ 17/10/85 ثبت و پیوست شده است. بیان فراهم نبودن موجبات رسیدگی به جهات مذكور موجه نبوده است و از طرفی با وصف اینكه جلسه دادرسی مورخه 17/10/85 به جهت عدم شركت نماینده دادستان قانونی نبوده، آقای … دادرس شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران بدون تشكیل جلسه دادرسی دیگر، به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور حكم نموده است، كه از این بابت آقای … دادیار دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه … تهران مرتكب اهمال در انجام وظیفه قانونی و آقای … دادرس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران برخلاف قوانین موضوعه عمل نموده و با بقاء به نظر سابق‌الصدور عقیده به تعقیب انتظامی آنان دارم.
… – دادیار دادسرای انتظامی قضات…

بسمه‌تعالی
پرونده و نظریه همكاران محترم ملاحظه شد. در مجموع با كلیه موارد اعلامی در نظریه دادیار محترم انتظامی موافقم. لكن با عنایت به نوع تخلفات اعلامی و سوابق قضات موصوف معتقدم تعقیب انتظامی ایشان به مدت دو سال تعلیق شود. دفتر پرونده جهت اعلام مراتب تعلیق تعقیب انتظامی اعاده شود.
… – دادستان انتظامی قضات…
عدول از گذشت مسموع نیست اما مرجع قضائی بایستی به اصالت رضایت‌نامه توجه كند

ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
سلام علیكم؛
احتراما به استحضار می‌رساند در پرونده پیوست آقای «م – ز» به شرح شكوائیه ارجاعی مورخ 26/9/1385 از عملكرد قضائی قاضی محترم شعبه … دادگاه عمومی جزایی كرج در نحوه رسیدگی به پرونده كلاسه … شاكی بوده ضمن درخواست رسیدگی انتظامی توضیح می‌دهد: رای دادگاه به دلایلی كه ذكر شده غیرقانونی است از جمله تنها شاهد پرونده پسرخاله شاكی بوده كه در پرونده بازجویی منكر ان شده، شاكی رضایت داده و پس از تنظیم رضایت‌نامه رای دادگاه صادر شده است… پس از ارجاع شكوائیه مذكور مراتب از دادگستری كرج خواسته شد كه گزارشی از جریان رسیدگی را تهیه و ارسال نمایند كه با ملاحظه گزارش ارسالی اصل پرونده مذكور مطالبه شد در نتیجه با وصول پرونده گزارشی از جریان رسیدگی به شرح زیر تقدیم می‌نماید:
بر اساس محتویات پرونده به كلاسه فوق و به شماره اجرایی … مورخ 19/5/1384 آقای «م – ع – ز» شكایتی علیه آقای «م – ز» دائر بر فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی به دادسرای عمومی و انقلاب كرج تسلیم می‌نماید كه جهت رسیدگی به شعبه اول دادیاری آن دادسرا ارجاع می‌گردد شعبه اخیر از شاكی و شاهد وی تحقیق و سپس دستور احضار متهم را صادر می‌نماید با حضور متهم مورخ 27/6/1384 شعبه دادیاری از او تحقیق و قرار كفالت درباره او صادر می‌نماید. مورخ 11/7/1384 آقای «م – ز» طی لایحه‌ای مضبوط در برگ 15 پرونده اعلام می‌نماید كه آقای «م – ع – ز» شاكی پرونده كلاسه … در پرونده … كه به عنوان مشتكی‌عنه بودند ضمن حضور در شعبه … دادیاری كرج به پیشنهاد دادیار محترم با خانم «س – ز» شاكی پرونده فوق توافق نمودند كه طبق آن آقای «م – ع – ز» نسبت به پرونده … اعلام رضایت قطعی نمودند و در نهایت درخواست مطالعه پرونده مذكور را می‌نماید. آقای دادیار شعبه … بدون توجه به درخواست متهم طی برگ 16 پرونده مبادرت به صدور قرار مجرمیت بر علیه متهم می‌نماید كه پس از موافقت با آن [در] مورخ 10/7/1384 كیفرخواستی بر علیه متهم صادر می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه … دادگاه عمومی جزایی كرج ارجاع می‌گردد و شعبه اخیر پس از چندین جلسه رسیدگی به موضوع و تحقیق راجع به رضایت‌نامه موجود در پرونده نهایتا طی دادنامه شماره … مورخ 28/4/1385 رای نهایی مبنی بر محكومیت متهم به پرداخت دیه در حق شاكی صادر می‌نماید درباره اتهام دیگر متهم دائر بر فحاشی نیز متهم تبرئه می‌گردد، با اعتراض محكوم‌علیه شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره … مورخ 29/6/1385 به دلیل اینكه میزان دیه كمتر از خمس دیه كامل بوده قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید. با ارسال پرونده به اجرای احكام محكوم‌علیه دیه مورد حكم را طی قبض سپرده شماره … پرداخت نموده لذا پرونده بیش از این حكایت دیگری ندارد و به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
نظریه انتظامی:
در خصوص شكایات آقایان «م – ز» از قاضی محترم شعبه … دادگاه عمومی جزایی كرج دائر بر تخلف از مقررات قانونی، با توجه به محتویات پرونده قضائی مذكور كه به موجب آن شكایت آقای «م – ع – ز» مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی جهت رسیدگی به دادیار شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب كرج ارجاع و دادیار مذكور پس از تحقیق از طرفین و صدور قرار تامین و با اعلام ختم تحقیقات مورخ 31/6/1384 مبادرت به صدور قرار مجرمیت بر علیه متهم نموده و در نهایت كیفرخواستی بر علیه ایشان صادر و جهت رسیدگی به شعبه … محاكم عمومی جزایی كرج ارجاع می‌گردد و شعبه اخیر نیز پس از رسیدگی‌های متعدد رای بر محكومیت متهم صادر می‌نماید و به لحاظ قطعی بودن آن به مرحله اجرا درمی‌آید. نظر به اینكه عمده اعتراض و شكایت شاكی انتظامی این است كه ایشان (متهم پرونده محلی) رضایت شاكی را گرفته و این موضوع را طی لایحه مندرج در برگ 15 پرونده تذكر و یادآوری نموده است لیكن در موضوع اخیر و در جریان رسیدگی قضات زیر مرتكب تخلف از مقررات قانونی گردیده‌اند:
1- اولا: به حكایت فتوكپی رضایت‌نامه تنظیمی در شعبه … دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب كرج مندرج در پرونده محاكماتی و پرونده انتظامی آقای «م – ع – ز» صریحا نسبت به متهم «م – ز» و در پرونده كلاسه … شعبه … دادیاری (پرونده محاكماتی مورد شكایت) گذشت می‌نماید هرچند كه طرفین به لحاظ وجود اختلاف خانوادگی علاوه بر رضایت نامبرده توافقات دیگری نیز داشته‌اند.
ثانیا: برابر مدلول ماده 23 قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت مسموع نخواهد بود و بر اساس نظریه‌های شماره‌های 11333/7 مورخ 28/10/1371، 5526/7 مورخ 24/8/1385، 1770/7 مورخ 22/3/1381و 7139/7 مورخ 25/9/1383 اداره حقوقی قوه قضائیه ضمن اینكه عدول از گذشت مسموع نیست مرجع قضائی بایستی به اصالت رضایتنامه توجه نموده و رسیدگی نماید و گذشت مشروط نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ثالثا: وقتی متهم در دفاع، مدعی است كه رضایت شاكی را گرفته و این موضوع را كتبا اعلام می‌نماید مرجع قضائی مكلف است به خواسته او توجه نماید به معنای دیگر آقای دادیار بدون توجه به درخواست متهم اظهارنظر نهایی می‌نماید چه بسا در صورت قبول و احراز صحت رضایت‌نامه تصمیم دیگری غیر از قرار مجرمیت صادر می‌نمود لذا آقای … فرزند … دادیار شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب كرج كه بدون توجه به رضایت‌نامه موصوف و بدون رسیدگی به آن مبادرت به صدور قرار نهایی (قرار مجرمیت) نموده و آقای … فرزند … دادیار اظهارنظر با قرار اصداری موافقت نموده هر دو از موازین قانونی به خصوص ماده مرقوم تخلف نموده و موجب تضییع حق متهم گردیده‌اند.
2- درباره رئیس دادگاه صادركننده رای كه پس از ارجاع پرونده و دعوت طرفین و تحقیق از طرفین به خصوص راجع به رضایت‌نامه فوق اقدام و ضمن تحقیق از آنان طی دادنامه اصداری به شرح مرقوم رای به محكومیت متهم به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی صادر می‌نماید اما رئیس دادگاه در صدور رای به هیچ‌یك از مواد قانونی استناد ننموده است كه مخالف ماده 214 قانون آیین دادرسی كیفری عمل كرده است. علیهذا با توجه به محتویات پرونده قضائی مذكور و پرونده انتظامی به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات مصوب 1304 نسبت به آقای … فرزند … رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزایی كرج و به استناد ماده 20 همان نظام‌نامه به تعقیب انتظامی آقایان … فرزند … و … فرزند … هر دو دادیاران دادسرای عمومی و انقلاب كرج عقیده دارم. لازم به یادآوری است درباره آقای … و به استناد سوابق موجود در دادسرا دو فقره محكومیت انتظامی و دو فقره قرار تعلیق تعقیب انتظامی صادر شده است و آقای … نیز دارای یك فقره محكومیت انتظامی است.
… – دادیار دادسرای انتظامی قضات…

بسمه تعالی
همكار گرامی جناب آقای … اظهارنظر فرمایید.
… – دادستان انتظامی قضات – …

بسمه‌تعالی
ریاست محترم دادسرای انتظامی قضات
با سلام
حسب ارجاع پرونده انتظامی … و پرونده كلاسه … شعبه … اجرای احكام كیفری دادسرای عمومی و انقلاب كرج و پرونده كلاسه … شعبه … دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب كرج كه ضم یكدیگر می‌باشند و گزارش و نظریه ابرازی همكار محترم جناب آقای … مورد مطالعه و مداقه قرار گرفت با نظریه ابرازی همكار محترم بر تعقیب انتظامی آقای … دادیار شعبه … دادسرای عمومی و انقلاب كرج و آقای … دادیار اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب كرج و آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزایی كرج موافقم.
… – معاون دادسرای انتظامی قضات…

بسمه‌تعالی
ملاحظه شد. با كلیه موارد اعلامی موافقم لكن با عنایت به سوابق آقایان … و … و نوع تخلفات اعلامی معتقدم تعقیب انتظامی مشارالیهما به مدت دو سال تعلیق شود. دفتر – پرونده جهت تهیه و تنظیم كیفرخواست درباره آقای … و اعلام مراتب تعلیق تعقیب انتظامی آقایان … و … اعاده شود.
… – دادستان انتظامی قضات…

0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x