سایت حقوقی راه مقصود

عدم صدور حكم جزای نقدی در كلاهبرداری

كلاسه پرونده: …
شماره دادنامه: ….
تاریخ رسیدگی: 9/8/88
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات

هیئت دادرسان: آقایان «رسول فرهودی»، «عبدالرحیم سمسارزاده» و «اسمعیل پوریوسفی» مستشاران دادگاه.
موضوع رسیدگی: كیفرخواست شماره … دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه جریان پرونده: آقای «ح – ف» در تاریخ 14/1/86 شكایتی از نحوه رسیدگی به پرونده … دادگاه عمومی … و عملكرد آقای «ف» ریاست شعبه … دادگاه عمومی … در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده كه در پرونده … آن دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای «ف» دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه، نهایتا در خصوص موضوع كیفرخواست به شرح زیر اظهارنظر نموده است:
… آقای «ح – ف» رئیس شعبه … … در جریان رسیدگی به پرونده مذكور مرتكب تخلفات انتظامی ذیل شده است:
یك: جلسه دادرسی مورخه 28/4/85 توسط آقای «ف» بدون دعوت از نماینده دادستان و حضور مشارالیه، با وصف اینكه در صدر صورتجلسه مرقوم داشته است نماینده دادستان مطالب خود را به شرح ذیل صورتجلسه اعلام می‌دارد تشكیل گردیده است.
دو: با وصف اینكه جزای نقدی و رد مال جزء لاینفك ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367 می‌باشد آقای «ف» طی دادنامه شماره … آقای «م – ل» را به استناد ماده یك قانون مذكور به تحمل یك سال حبس تعزیری محكوم می‌نماید، بدون آنكه در خصوص جزای نقدی و رد مال عنوان شده اثباتا یا نفیا اظهارنظر نماید و در مراحل بعد هم با آگاهی نسبت به این امر اصرار می‌ورزند كه موارد مندرج در بند یك و دو برخلاف قوانین موضوعه بوده و تخلف محسوب می‌گردد با این وصف كه بند «یك» مشمول صدر ماده 20 و بند «دو» آن مشمول ذیل ماده 20 از نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و تعیین مجازات آنها مصوب 1304 می‌باشد. بر این اساس از بابت تخلفات مذكور عقیده به تعقیب انتظامی آقای «ح – ف» رئیس شعبه …. دادگاه عمومی جزایی … دارم.
پس از موافقت آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه مزبور، كیفرخواست شماره … علیه آقای «ف – ر» رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزایی … صادر گردیده و به استناد ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات درخواست صدور حكم مجازات انتظامی وی شده است.
با ابلاغ كیفرخواست به آقای «ف» مشارالیه طی لایحه‌ای كه به شماره … ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده به دفاع پرداخته است. متن این لایحه هنگام شور قرائت می‌شود. اینك شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشكیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه واصله و پس از كسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی…» و با انجام مشاوره به شرح مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه

عدم تعیین جزای نقدی كه قسمتی از كیفر تعیین‌شده در ماده قانونی بوده، به شرح گزارش و نظریه مبنای كیفرخواست تخلف است و دفاعیات قاضی مشتكی‌عنه از این جهت موثر تشخیص داده نشد. لذا به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات آقای «ح – ف» رئیس وقت شعبه … دادگاه عمومی … به كسر عشر حقوق در یك ماه محكوم می‌شود. در سایر موارد اعلام شده با توجه به دفاعیات مطروحه و نظری بودن موضوعات وقوع تخلفی احراز نمی‌شود. این رای قطعی است.

……………………….

انصراف از اجرای ارجاع امر كارشناسی به هیئت كارشناسان بدون استدلال

كلاسه پرونده: …
تاریخ رسیدگی: 4/8/1388
شماره دادنامه: … الی …
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات

هیئت دادرسان: آقایان «اسمعیل پوریوسفی»، «عبدالرحیم سمسارزاده»، «رسول فرهودی» مستشاران دادگاه.
موضوع رسیدگی: كیفرخواست‌های شماره … و … و … دادسرای انتظامی قضات.
خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 9/4/85 آقای «ك – ح» شكایتی علیه آقایان «ع – ش» و «الف – ط» در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده … دادگاه عمومی … در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده كه در پرونده … آن دادسرا مورد رسیدگی قرارگرفته و آقای «ح» دادیار دادسرای انتظامی قضات در تاریخ 30/10/86 پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه نهایتا به شرح زیر اظهارنظر نموده است.
توجها به محتویات پرونده محلی كه مورد ملاحظه اینجانب قرار گرفته و خلاصه آن به شرح اوراق پیوستی درج شده است نظر به اینكه آقای «الف – ط» رئیس شعبه … دادگاه عمومی جزایی … در خصوص موضوع شكایت از اعضا هیئت مدیره و مسئولان صندوق قرض‌الحسنه كه طرف شكایت شاكی بوده‌اند تحقیق نكرده و از طرفی با اینكه دادگاه جلب نظر كارشناس را در اتخاذ تصمیم موثر دانسته و مبادرت به جلب نظر كارشناس نموده كه پس از ابلاغ مورد اعتراض نماینده صندوق قرض‌الحسنه قرار گرفته و دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره [كارشناسان] دستور تودیع دستمزد كارشناسان توسط معترض را صادر نموده و با وصف مذكور معلوم نیست به چه دلیلی قرار صادره اجرا نگردیده و در رای صادره نیز بدون استدلال در جهت رد نظر كارشناس بدوی قرار منع پیگرد اعضا هیئت مدیره و حكم برائت متهم دیگر پرونده را صادر نموده است و آقایان «م – ش» و «ع –الف» مستشاران شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … نیز بدون عنایت به مراتب فوق رای تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده‌اند كه این اعمال قضات نامبرده مغایرت بین با قوانین موضوعه داشته و تعقیب انتظامی آنان را ایجاب می‌نماید علیهذا عقیده به تعقیب قضات موصوف و صدور كیفرخواست بر اساس قسمت صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات دارد و كاردكس ثبت مشخصات آنان نیز ضمیمه پرونده است… پس از موافقت آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه مزبور كیفرخواست‌های شماره 450 و 451 و 452 مورخه 21/11/86 علیه آقایان «الف – ط» رئیس شعبه … دادگاه عمومی … و «ع – الف» و «م – ش» مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان … صادر گردیده و به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حكم مجازات انتظامی آنان شده است.
با ابلاغ كیفرخواست‌ها به آقایان قضات مزبور، آقای «الف – ط» طی لایحه‌ای كه به شماره … ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده و آقایان «ع – الف» و «م – ح»‌ به موجب لایحه‌ای كه به شماره … ثبت دفتر مزبور گردیده به دفاع پرداخته‌اند. متن لوایح مذكور هنگام شور قرائت می‌شود.
اینك شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشكیل است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لوایح واصله و پس از كسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی است…» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه
اولا اهمال آقای «الف – ط» رئیس وقت شعبه … دادگاه عمومی … به شرح نظریه مبنای كیفرخواست و در جریان رسیدگی به پرونده مورد نظر محرز است و دفاعیات وی موثر تشخیص داده نشد لذا به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات رای به محكومیت مشارالیه به توبیخ كتبی با درج در برگ خدمت صادر و اعلام می‌شود.
ثانیا رای صادره از شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … مربوط به نظر قضایی آقایان قضات صادركننده رای بوده و با وارد دانستن دفاعیات آقایان «ع – الف» و «م – ش» مستشاران آن دادگاه و رد كیفرخواست‌های … و … مورخه 21/11/86 دادسرای انتظامی قضات رای بر برائت مشارالیهما صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

…………………….

احضار یا جلب، بدون دلیل؟!

كلاسه پرونده: …
تاریخ رسیدگی: 12/8/1388
شماره دادنامه: …
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عالی انتظامی قضات

هیئت دادرسان: آقایان «اسماعیل پوریوسفی»، «رسول فرهودی»، «عبدالرحیم سمسارزاده» مستشاران دادگاه.
موضوع پرونده: رسیدگی به تخلف انتظامی آقای «م – ن» فرزند «م» رئیس دادگاه عمومی بخش … (استان …) موضوع كیفرخواست انتظامی شماره … دادسرای انتظامی قضات.
گزارش پرونده: آقای «ك – پ» پدر «ج – پ» از طرف فرزند 15 ساله خود نوشته است كه: فرزندم در روستای … به جرم یك سوال معمولی یا به اتهام پررو بودن با ضرب و شتم به پاسگاه محل برده می‌شود و او را دستبند می‌زنند و شروع به كتك‌كاری و فحاشی می‌كنند و در بازداشتگاه انفرادی بازداشت می‌كنند، در تاریخ 11/5/1383 فرزندم علیه ماموران پاسگاه به دادگستری … شكایت می‌كند و ضمن شكایت اعلام داشته به فرزندم فشار می‌آورند كه رضایت بدهد به لحاظ امتناع از دادن رضایت، برای او پرونده اهانت به مامورین درست می‌كنند. در این رابطه آقای «ن» رئیس دادگاه … گفت شما رضایت بدهید. مامورین رفیق و آشنا زیاد دارند یك وقت مواد توی ماشینت می‌گذارند و بیچاره می‌شوی من قبول نكردم آقای «ن» هم گفت این پرونده به درد نمی‌خورد مامورین همه علیه این پسر شكایت كنند تا او را شش ماه زندان كنم… درخواست رسیدگی را نموده است.
خلاصه جریان رسیدگی به پرونده كلاسه …: به این توضیح است كه در تاریخ 18/5/1383 مامورین پاسگاه … دو نفر به اسامی «ج – پ» 15 ساله و «م – م» را دستگیر و آنان [را] با مشت به سروگردن مورد ایراد ضرب قرار دادند (این مامورین به اسامی «ر» و «الف» می‌باشند.) و بازداشت كرده‌اند و پس از چند ساعت آزاد نموده‌اند. در تاریخ 2/6/1383 مامورین مراتب دستگیری متهمین را به دادگاه عمومی … اعلام نمودند. پرونده امر به آقای «ع» قاضی تحقیق وقت ارجاع. قاضی مزبور به پاسگاه دستور داده در خصوص وضعیت متهمین به طور محسوس و غیرمحسوس تحقیق شود تا 24 ساعت تحت نظر باشند. مامورین با تحقیق از اهالی اعلام داشته‌اند «ج – پ» برای زائرین امامزاده … ایجاد مزاحمت می‌كنند و وضعیت اخلاقی و رفتار او را بد توصیف كرده‌اند و نسبت به «م – م» نظر مثبت داده‌اند. آقای «ع» با اعاده پرونده به پاسگاه اعلام داشته مجددا از محل تحقیق شود و از شورای محلی نیز سوال شود آیا متهمین را می‌شناسند یا خیر؟ متهمین بلاقید آزاد باشند. اهالی اظهار داشته است آقای «ج – پ» را دیده‌اند نسبت به مامورین اهانت كرده است و مامورین او را نزده‌اند. آقایان «ر» و «ش» در یك برگ از «ج – پ» به اتهام توهین در حین انجام وظیفه شاكی شده‌اند و شكایت نموده‌اند. آقای «ن» رئیس دادگاه دستور داده است متهم ظرف یك هفته پس از رویت جهت اخذ توضیح احضار شود. در تاریخ 4/7/1384 «ج – پ» در دادگاه حاضر شده و اتهام نامبرده دائر بر توهین به مامورین در حین انجام وظیفه به وی تفهیم شده است و پس از اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تامین موجب بازداشت نگردیده است. دادگاه با ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره … متهم را به اتهام توهین به مامورین به یك میلیون ریال جزای نقدی محكوم كرده است این تصمیم دادگاه مورد اعتراض قرار گرفته است. شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان … «ج – پ» را تبرئه كرده است.
نظریه انتظامی: 1- ماموریت اصلی پاسگاه تحقیق پیرامون مزاحمین به زائرین امامزاده بوده است مامورین حسب گزارش مورخ 18/5/1383 دو دستگاه موتورسیكلت را با راكبین آنها متوقف نموده‌اند ولی هیچ‌گونه گزارشی از بررسی خود به دادگاه گزارش نداده‌اند. دادگاه در این قسمت و در قسمت دیگر محتویات پرونده در مجموع از متهم یا متهمین هیچ تحقیقی ننموده است و اظهارنظر نهایی نیز نفیا یا اثباتا به عمل نیاورده است. 2- رای دادگاه منحصرا توهین به مامورین در حین انجام وظیفه توسط «ج – پ» 15 ساله فرزند «ك» صادر گردیده و در این قسمت اولا: شكات به دادگاه دعوت نشده‌اند تا شكایت خود را با دلیل بیان نمایند. ثانیا: كیفیت توهین و نوع كلمات به كار برده شده توسط متهم در رای مشخص نیست كما اینكه در شكواییه ماموری كه در پاسگاه تنظیم شده این موضوع روشن نیست. 3- گزارش مامورین نسبت به دو نفر از جوانان به نام‌های «م – م» و «ج – پ» در موضوع مزاحمت بوده است. دادگاه نسبت به «م – م» هیچ تصمیمی اتخاذ ننموده است. لهذا دادیار محترم انتظامی اظهارنظر كرده عملكرد آقای «م – ن» رئیس دادگاه عمومی بخش … در نحوه رسیدگی پرونده كلاسه …. مخالف ماده 124 قانون آیین دادرسی كیفری بوده مطابق مواد 14 و 20 نظامنامه با احراز تخلفات انتظامی تقاضای تعقیب انتظامی قاضی موصوف را نموده است. آقای «خ – ك» معاون محترم دادسرای انتظامی در تاریخ 26/9/1386 با نظریه انتظامی اعلام موافقت نموده است و دادستان محترم انتظامی به استناد مواد 14 و 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات طی كیفرخواست شماره … از دادگاه عالی انتظامی پیشنهاد تعیین كیفر نموده است. پس از ارسال پرونده به دادگاه عالی انتظامی به شعبه … ارجاع تحت كلاسه … در جریان رسیدگی است مفاد كیفرخواست به قاضی مشتكی‌عنه ابلاغ مشارالیه لایحه دفاعی شماره … را تسلیم داشته است. اینك هیئت شعبه … دادگاه عالی انتظامی در تاریخ بالا تشكیل است. گزارش عضو ممیز قرائت گردید. معاون محترم دادسرای انتظامی اظهار داشت: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد درخواست است…» هیئت دادگاه پس از اظهارنظر معاون محترم دادسرای انتظامی قضات و مشورت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

رای دادگاه
به شرح گزارش و نظریه انتظامی مبنای كیفرخواست انظامی شماره … دادسرای انتظامی قضات؛ اقدام آقای «م – ن» رئیس دادگاه عمومی بخش … مبنی بر احضار یا جلب مشتكی‌عنه بدون دلایل كافی خلاف مقررات ماده 124 قانون آیین دادرسی كیفری و تخلف عدم رعایت قوانین موضوعه می‌باشد و دفاعیات قاضی مشتكی‌عنه به شرح لایحه دفاعی وارد و موثر در مقام تشخیص داده نمی‌شود؛ بنا به مراتب دادگاه نامبرده به توبیخ كتبی با درج در برگ خدمت محكوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

 

0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x