سایت حقوقی راه مقصود

عدم شمول قاعده اعتبار امر مختوم بها نسبت به امور حادث

رأی مربوط به تخلیه در آذربایجان شرقی
شناسنامه رأی-  نوع رأی: حقوقی موضوع رأی: تخلیه سال صدور رأی: 1385 استان محل صدور: آذربایجان شرقی شهر محل صدور: جلفا شعبه صادر کننده: شعبه اول محاکم عمومی حقوقی جلفا قاضی صادر کننده: آقای پارسا سمت صادر کننده: رئیس شعبه تأیید رأی: توسط شعبه دوم محاکم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی
نکات آموزشی رأی: 1-عـدم شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نسبت به اماکنی که قبل از تصویب این قانون برای محل کسب اجاره داده شده و بعد از تصویب قانون مزبور تمدید شده است، در رأی صادر شده مورد توجه دادگاه قرار گرفته است. 2-عدم شمول قاعده اعتبار امر مختوم بها نسبت به امور حادث به خوبی توسط دادگاه بیان شده است. 3-در رأی صادر شده پیشینه اختلاف و جریان دعاوی قبلی به خوبی توضیح داده شده است. 4-رأی صادر شده از استدلال کافی برخوردار و در آن به مواد قانونی مربوطه استناد شده است. *** کلاسه: 1/85- 604 شماره آمار: 85-678 مـرجـع رسـیـدگـی: شـعـبـه اول دادگـاه عـمومی حقوقی جلفا ‌ صدور حکم: 30 دی 1385 شماره رایانه: یکم بهمن 1385 خواهان: فیروز … فرزند … به نشانی … خیابان … کوچه … با وکالت خلیل … جلفا، خیابان … خـوانـده: صـابـر … فرزند … به نشانی هادیشهر، خیابان …. – روبه‌روی … خواسته: تخلیه رأی دادگاه درخصوص دعوای آقای فیروز … فرزند حبیب با وکالت آقای خلیل … فرزند اسماعیل به طرفیت آقای صابر … فرزند علی به خواسته تخلیه یک باب مغازه به لحاظ انقضای مهلت اجاره و نیاز شخصی با احتساب تمامی خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواست چنین اظهار داشته است که موکل یک باب مغازه متعلق به خود را با اجاره‌نامه عادی مورخ10 شهریور 1385 به خوانده اجاره داده است و حالیه بعد از انقضای مهلت اجاره حاضر به تخلیه نمی‌باشد و این در حالی است که موکل به مغازه موصوف نیاز دارد و درنهایت تقاضای تخلیه مغازه مذکور را نموده است. ‌در جلسه دادرسی، وکیل خواهان ضمن بیان مطالب، درخواست صدور حکم شایسته را نموده است. خوانده نیز با تقدیم لایحه‌ای چنین دفاع نموده است که قبلاً خواهان طرح دعوای مشابه به کلاسه 1/83 – 2198 به خواسته تخلیه به لحاظ نیاز شخصی و انقضای مهلت اجاره از دادگاه صالح نموده بودند که درنهایت حکم به رد دعوا صادر و همان دادنامه صادر شده در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تأیید گردیده است و موضوع اعتبار امر مختومه را دارد و ادامه داده خواهان دارای چـنـــدیــن بــاب مـغــازه دیگری در همان محل می‌باشد و خواهان با تمسک به این موضوع درصدد خارج کردن مغازه از ید این‌جانب و واگذار کردن آن با اجاره بالاتر به اشـخـــاص دیـگــر مــی‌بــاشــد. دادگاه با توجه به محتویات پــرونــده، مــلاحـظــه اسـنـاد و مدارک تقدیمی طرفین از جمله اجاره‌نامه مورخ 9 شهریور 1375 اولاً قانون حاکم بر موضوع دعوای خواهان قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 می‌باشد. به عبارت دیگر اولین قرارداد اجاره فی‌مابین طرفین پرونده مربوط به سال 1375 می‌باشد که هر ساله تمدید گردیده است. بنابراین انقضای مهلت اجاره از موارد تخلیه نیست و دفاع خوانده مبنی بر این‌که موضوع دعوای حاضر اعتبار امر مختومه دارد نیز صحیح نمی‌باشد چه این‌که حکم به بطلان دعوای صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی وقت جلفا طی دادنامه شماره 2268 مورخ 14 بهمن 1383 و تأیید آن در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان به شماره 600 مورخ10 مرداد 1384 به واسطه عدم احراز نیاز شخصی موجر بوده است که با توجه به متغیر بودن نیاز افراد در مقاطع زمانی مختلف و حادث بودن نیاز موضوع اعتبار امر مختوم را نخواهد داشت؛ ولی با توجه به صدور قرار معاینه محلی و بازدید از عین مستأجره و با عنایت بـــه اســتــمـــاع اظـهــارات طــرفـیــن ،به‌خصوص لوایح تقدیمی خوانده و اسـتـشـهــادیـه تـنـظـیـمـی ایـشـان، خواهان علاوه بر مغازه موصوف مغازه دیگری در همان محل و طبقه فـوقـانـی پـاسـاژ چـنـد بـاب مغازه موروثی دیگر دارد و با این‌که خواهان متعرض موارد مارالذکر نگردیده است، در مجموع دعوای خواهان مقرون به واقع نبوده با احراز رابطه استیجاری بین طرفین پــرونــده و ایــن‌کــه در مــوضــوع مـانحن‌فیه نیاز شخصی خواهان (موجر) احراز نگردیده، مستنداً به بند 2 ماده 15 قانون روابط مـوجـر و مـسـتـأجـر مـصـوب 1356 (مـفـهـوم مخالف ماده اخیر‌الذکر) حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.* رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جلفا، علی پارسا * این رأی توسط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید شده است. ‌ رأی مربوط به تخلیه در آذربایجان شرقی کلاسه پرونده: 2/86- 6 ت شماره دادنامه: 542- 2 مرداد 1386 شماره کل: 9 – 5 فروردین 1386 مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تجدیدنظر خواه: آقای خلیل … فرزند اسماعیل به وکالت از آقای فیروز … فرزند … ساکن جلفا خیابان … تـجـدیـدنـظـر خوانده: صابر … ساکن… خیابان …، روبه‌روی ایستگاه… تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 678 – 2 دی 1385 در کلاسه 604 – 1/85 صادر شده از شعبه یک دادگاه عمومی جلفا گردش کار: پرونده به تاریخ 5 فروردین 1386 دعوی به این دادگاه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت پس از جری تشریفات ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به اصدار رأی می‌نماید. رأی دادگاه درخـصـوص تـجدیدنظرخواهی آقای خلیل … فرزند … به وکالت از آقای فیروز … فرزند … نسبت به دادنامه شماره 85-678- 2 دی 1385 در پرونده کلاسه 1/85/604 صادر شده اس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جلفا که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خوانده در تخلیه یک باب مغازه به لحاظ انقضا مدت اجاره و نیاز شخصی صادر شده است و با درخواست تجدیدنظر خواهی در فرجه قانونی به این دادگاه ارجاع شـده اسـت؛ دادگـاه بـا عـنـایـت به مفاد لایحه ضم دادخـواسـت تجدیدنظر خواهی و توضیحات وکیل تجدیدنظر خواه به شرح صورت جلسه محاکماتی مورخ 2 مرداد 1386 و مدافعات تجدیدنظر خوانده در جریان دادرسی و انعکاس خلاصه پرونده استنادی تجدیدنظر خوانده به شماره 1/83/2198/4 (2/84/600 ت) به شرح صورتمجلس مورخ 26 اردیبهشت 1386 نظر بر این‌که مطالب وکیل تجدیدنظر خواه تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی بدوی عنوان شده است و دادگاه بدوی پس از استماع کلیه مدافعات اصحاب دعوی مبادرت به صدور رأی نموده است و به استناد و استدلال دادگاه در انشا رأی خدشه و خللی به نظر نمی‌رسد و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و مستنداً بــه مــاده 358 قــانــون مــذکــور بـا رد دادخـواسـت تـجـدیـدنـظـرخـواهـی وکـیـل تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است. مستشاران شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، قهرمان اشرفی
0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x