سایت حقوقی راه مقصود

ضمانت اجرای عدم تعیین مهر در نکاح

 

 

پرسش:اگر در عقد نکاح مهر تعیین نشده باشد تکلیف چیست؟

پاسخ:در پاسخ به سوال مطروحه باید بین نکاح دایم و موقت قایل به تفکیک شد به نحوی که چنانچه نکاح موقت باشد حسب صراحت ماده۱۰۹۵قانون مدنی؛عدم ذکر مهر موجب بطلان نکاح است ولی چنانچه نکاح دایم منظور باشد طبق ماده۱۰۸۷ به بعد؛ نکاح علیرغم عدم تعیین مهر صحیح بوده و بعد از عقد زوجین می توانند با توافق میزان آن را تعیین نمایند و در صورتیکه قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود و صرفا در صورت فوت یکی از زوجین قبل از توافق و قبل از نزدیکی؛ زوجه مستحق هیچ مهری نخواهد بود

You may also like these