سایت حقوقی راه مقصود

رضایت شاكی در مورد پرونده‌های چك

 

 

 

متن پرسش :
در پرونده‌های مربوط به چك كه متهم محكوم به حبس و جزای نقدی شده و بعد شاكی رضایت می‌دهد چه باید كرد؟

متن پاسخ :
با توجه به قانون اصلاحی چك كه جزای نقدی 4/1 (در ماده 7 اصلاحی38 مصوب 1382) حذف گردیده ؛مسئله در ذیل ماده12‌39 (در صورت گذشت شاكی قرار موقوفی باید صادر شود) آمده است. ماده 12 اصلاحی 2/6/1382 قانون صدور چك: «… هرگاه پس از صدور حكم قطعی شاكی گذشت كند و یا اینكه محكوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حكم را فراهم نماید اجرای حكم موقوف می‌شود.»

 

 

 

You may also like these