سایت حقوقی راه مقصود

حق حضانت پس از فوت زوج

پرسش: در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است. حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند آيا جد پدري (پدر بزرگ طفل) مي تواند حضانت را از مادر بگيرد.

پاسخ: برابر قانون حضانت به مادر تعلق گرفته و ازدواج مادر در اين حالت حق حضانت را از او سلب نخواهد کرد.

You may also like these