سایت حقوقی راه مقصود

حق حضانت طفل در صورت فوت یکی از والدین

 

 

 

متن پرسش :
سلام.شوهر خانمی از دنیا رفت.فرزند شش ساله نزد مادرش بود تا اینکه جد پدری اش برای ملاقات اورا به خانه اش برد ولی دیگر مسترد ننمود.حال باتوجه به اینکه حکم حضانتی از سوی دادگاه برای مادر صادر نشده بوده و طفل با توافق نزد مادرش بوده چه راهی هست تا زوجه سریعتر به فرزندش برسد؟

متن پاسخ :
مطابق ماده 1171 قانون مدنی؛ ” در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. ” بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.

جد پدری حق حضانت خود را زمانی می تواند اعمال نماید كه پدر ومادر هیچ كدام درقید حیات نباشند. بنابراین در صورت فوت پدر و مادر ( هر دو ) حضانت برعهده جدپدری است، اگرطفل جد پدری هم نداشته باشد وصی منصوب ازطرف پدر یا جدپدری حضانت طفل رابرعهده می گیرد و در صورتی كه وصی هم وجود نداشته باشد، اقربا (نزدیكان) طفل بنا برترتیب ارث حضانت او را بعهده میگیرند.

 

 

 

You may also like these