سایت حقوقی راه مقصود

جعل نوشته و امضاء چک دیگری

سوال:
اقدام شخصي كه چك ديگري را نوشته وامضاء مشابه امضاء مديرعامل را در ذيل آن زده و از اين طريق موفق به معامله شده و مال ديگري را برده از مصاديق چه جرمي است؟

پاسخ:
تشخيص عنوان مجرمانه عمل ارتكابي در هر حال با دادگاه رسيدگي كننده است، در فرض سؤال، چنانچه شخصي از ابتداء با سؤ نيت مبادرت به درج امضاء موهومي در متن چك متعلق به شركت نمايد و از چك موصوف بعنوان وسيله متقلبانه به قصد تصاحب مال غير استفاده كند، در اين صورت عمل او از مصاديق كلاهبرداري است.

(نظریه مشورتی شماره 29/7/91 1570/7 اداره حقوقی قوه قضائیه)

You may also like these