سایت حقوقی راه مقصود

تقاضای خلع ید از طرف وراث

سؤال : در خصوص خلع ید، اگر سند، رسمی باشد و صاحب آن فوت نموده و هنوز سند به نام ورثه منتقل نشده باشد،آیا ورثه می توانند به استناد سند پدرشان تقاضای خلع ید نمایند و یا اینکه حتما می بایست بر اساس سهم الارثشان سند رسمی به نام آنها تنظیم شده باشد؟

پاسخ : با فوت مورث قهراً حقوق مورد بحث در سند رسمی به وراث منتقل می شود و با احراز وراثت،نامبردگان منفرداً یا مجتمعاً می توانند درخواست خلع ید به میزان سهم الارث خود را بنمایند.( مشاوره قضائی)

You may also like these