سایت حقوقی راه مقصود

تبعیت دادسرا از دادگاه

 

 

 

متن پرسش :
دادسرای تهران كیفرخواستی علیه آقای الف دایر بر رابطه نامشروع صادر كرده است. دادگاه جزایی تهران به علت این كه جرم در شهرستان مشهد رخ داده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه جزایی مشهد صادر كرده دادگاه مشهد پرونده را به دادسرای مشهد ارسال و اظهار داشته تا زمانی كه كیفرخواست از دادسرای مشهد صادر نشود این دادگاه جزائی نمی‌تواند به موضوع رسیدگی كند.

متن پاسخ :
در مواردی كه دادگاه جزایی پرونده‌ای را برای صدور كیفرخواست به دادسرای مربوطه ارسال نماید دادسرا مكلف به اقدام در این مورد است و مورد از موارد اختلاف نیست. (به نقل از روزنامه اطلاعات)

 

 

 

You may also like these