سایت حقوقی راه مقصود

امکان مطالبه اجرت المثل بعد از فوت شوهر؟

متن پرسش :
آیا در صورت فوت شوهر می توان اجرت المثل را مطالبه کرد؟

متن پاسخ :
مطالبه اجرت المثل به موجب مفاد قسمت آخر ماده واحده ( قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371) منوط به وقوع طلاق آن هم به درخواست زوج و اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از ایفای وظایف همسری و سوء رفتار نباشد ، قابل وصول است. بنابراین چنانچه طلاقی صورت نپذیرفته مطالبه اجرت المثل مورد ندارد .

You may also like these