سایت حقوقی راه مقصود

امضاء ظهر سفته بدون ظهرنویسی

سؤال : آیا صرف امضای شخص ثالث در ظهر سفته بدون درج مطلبی،چه نوع تعهدی برای امضاء کننده در قبال دارنده سفته ایجاد می کند؟ و آیا متعهدله سفته می تواند امضاکننده را به عنوان ضامن طرف دعوی قرار دهد یا نه ؟

پاسخ : اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هر گونه مطلبی امضا نماید، این امر، ظهور در ضمانت امضاکننده دارد و در این صورت، امضاکننده ظهر سفته با متعهد سفته، در مقابل دارنده سفته مسؤلیت تضامنی خواهند داشت و عبارت ذیل ماده 249 قانون تجارت مؤید این مراتب است. ( نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه)

You may also like these