سایت حقوقی راه مقصود

الزام به انجام معامله و اخذ وجه التزام ؟

 متن پرسش :

در اکثر قولنامه ها و مبایعه نامه ها این عبارت « اگر هر یک از طرفین معامله به هر عنوان از معامله منصرف شود ، باید مبلغ …. ریال به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت کند » یا مشابه آن قید می گردد.آیا این قید به منظور تأکید پایه های معامله و وجه التزام برای عدم امکان استفاده از فسخ معامله تحت هر عنوان مورد توجه متعاملین است ، یا به این منظور است که هر گاه یکی از طرفین از انجام معامله اعلام انصراف نمود معامله فسخ می شود النهایه منصرف شونده باید مبلغ تعیین شده را به عنوان خسارت و ضرر و زیان به طرف دیگر پرداخت نماید؟

متن پاسخ :

1- صرف وجه التزام ، کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارتی که به کار برده شده و مجموعه شرائط توجه کرد. در صورتی که از عبارات قولنامه استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته اند در این صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت .و اگر عبارات قولنامه به نحو دیگری باشد مثلاً قید شود که در صورت تخلف ؛ متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله باید فلان مبلغ را بپردازد، طرف مقابل حق خواهد داشت که از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام مورد معامله بخواهد. ( نظر اداره حقوقی قوه قضائیه )

نکته : نمونه دادخواست این مورد را می توانید در قسمت « دادخواست حقوقی » تحت عنوان « دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی » ببینید.(موفق باشید.)

 

 

 

You may also like these