سایت حقوقی راه مقصود

اعمال ماده 355 قانون مدنی و فسخ بیع

 

 

 

متن پرسش :
خانه ای همراه با زمین اطرافش به مجموع تقریبی 800 متر با قولنامه فروخته شده است . حال 500 متر این مبیع که همان زمین می باشد جزء اراضی ملی در آمده . حال با توجه به اینکه در این قولنامه کلمه تقریبی ذکر شده آیا شخص خریدار می تواند معامله را فسخ کند یا طبق ماده 355 ق م چون مساحت به صورت تقریبی ذکر شده نمی تواند آن را فسخ کند ؟

متن پاسخ :
با سلام . به نظر می رسد از آنجا که اختلاف موجود بین متراژی که در نظر خریدار بوده ( 800 متر ) با آنچه که عملاً در اختیار وی قرار خواهد گرفت ( 300 متر ) به قدری فاحش است که ذکر کلمه تقریبی نمی تواند مانع اعمال حق فسخ خریدار یا استفاده وی از حق فسخ مندرج در ماده 355 قانون مدنی گردد. موفق باشید

 

 

 

You may also like these