سایت حقوقی راه مقصود

اسقاط حق حضانت از سوی پدر

سؤال : آیا پدر می تواند حق حضانت فرزندش را از خود اسقاط نماید و آیا این حق قابل انتقال به مادر است و در صورت انتقال ، قابل اعاده مجدد می باشد یا خیر ؟

پاسخ : برابر نظریه اداره حقوقی به شماره 7/3133 مورخ 70/02/31 حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است هم تکلیف و این حق جنبه امری دارد و اراده پدری نمی تواند به طور کلی آن را از خود اسقاط نماید و ماده 1175 قانون مدنی نیز تصریح بر این امر دارد که طفل را نمی توان از ابوین یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی . ولی با این اوصاف ، پدر می تواند این حق را به مادر واگذار و احد از زوجین نیز می توانند در قبال آن مابه ازاء اخذ نمایند و چون حق از جهتی هم تکلیف است به طور کلی قابل اسقاط نمی باشد و پس از واگذاری آن از پدر به مادر ، قابلیت اعاده به وی را دارد. ( نظر اتفاق اعضای کمیسیون نشست قضائی)

You may also like these