سایت حقوقی راه مقصود

از منظر حقوقی اراده حقیقی متعاقدین صرفا بر اساس اراده ظاهری آنان است که مسجل می گردد

 اعلام اشتباه قاضی
تاریخ: 30/2/88
پرونده کلاسه: …
شماره دادنامه:…
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عمومی تهران
خواهان: «ش – م» با وکالت «س – ل» به آدرس …
خوانده: «ح – الف» به آدرس ….
به تاریخ: 30/2/88
پرونده کلاسه: …
شماره دادنامه: …
خواهان: «ح – الف» با وکالت «م – ق» به آدرس …
خوانده: «ش – م» به آدرس …
خواسته: تایید و اعلام فسخ بیع
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت خارج از نوبت دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای «م – ق» فرزند «و» به وکالت از «ح –الف» فرزند «م» به طرفیت «ش – م» فرزند «ع» به خواسته تایید و 1- اعلام فسخ بیع (مبایعه نامه شماره … – 30/1/87) موضوع معامله حق السهم خوانده از عرصه کلی یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی شماره … مفروز و مجزا شده از پلاک … بخش … تهران به لحاظ کشف وجود کسر مساحت 2- ابطال سند رسمی به شماره … تنظیمی در دفترخانه … تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی هر دو مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه … به ثبت رسیده است همچنین در مورد دعوی آقای «س – ل» به وکالت از «ش – م» فرزند «ع» به طرفیت «ح – الف» به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت تتمه ثمن معامله با احتساب ضرر و زیان قراردادی روزانه مبلغ پانصد هزار ریال از موعد تحویل به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 000/300 ریال مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات قانونی و ارجاع پرونده به این شعبه به کلاسه … به ثبت رسیده است و از طرفی حسب دستور مورخ 2/2/87 به لحاظ واحد بودن منشا دعاوی مربوطه دادگاه به رسیدگی توامان آنان اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید و اما دادگاه در خصوص دعوی آقای «م – ق» به وکالت از «ح – الف» که متعاقبا اعلام می دارد، خوانده حق السهم خود از عرصه کل یک دستگاه آپارتمان متنازع فیه را به متراژ 125 متر سهم خود از 1000 متر کل عرصه در زمان معامله در حضور شهود با قرار متری چهل و پنج میلیون ریال به موکل فروخته است و مبلغ پنج میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون ریال قسمتی از ثمن معامله را نیز دریافت داشته است و در نهایت منجر به تنظیم سند رسمی شماره … گردیده است به همراه آن کاشف به عمل آمده که کل عرصه ملک 980 متر است و حق السهم خوانده 125 متر نبوده بلکه 5/122 متر می باشد و مورد معامله به میزان 5/2 متر کسر مساحت دارد که موکل با استفاده از اختیارات حاصله ازمقررات قانونی با ارسال اظهارنامه نسبت به فسخ بیع مورد نظر به لحاظ وجودکسر مساحت اقدام نموده و به خوانده نیز اعلام داشته است از طرفی در جلسه مورخ 28/2/88 که با حضور اصحاب دعوی خاصه خوانده تشکیل می گردد وکیل خواهان موصوف دفاعا اعلام می دارند … با توجه به اینکه در قرارداد موضوع ذکر گردیده است و با توجه به اینکه در اصل مبیع به قرار سهم مشاع ایشان صورت گرفته است همچنین خوانده در اولین جلسه دادرسی این موضوع را مورد تکذیب قرار نداده است و تلویحا قبول کرده است… اما صرف نظر از اینکه خوانده حسب لایحه تقدیمی مثبوت به ثبت نسبت به شماره … دفتر شعبه ادعای وکیل خواهان را به شدت مورد نفی و تکذیب قرار داده در نتیجه خواستار صدور حکم مبنی بر رد آن دارد دادگاه با التفات به بررسی اوراق و محتویات پرونده امر خاصه استماع اظهارات و مدافعات اصحاب دعوی و ملاحظه مبایعه نامه استنادی آنچه را که من حیث المجموع استنباط و استنتاج می گردد برخلاف استدلال وکیل خواهان موصوف مورد معامله قدر السهم مشاعی به میزان 125 متر از 1000 متر نبوده است بلکه شش دانگ یک واحد از پلاک متنازع فیه صرفا به میزان 05/115 مترمربع را با ثمن معین و تعیینی اعلام شده است و اینکه وکیل خواهان مدعیست اصل توافق متعاقدین چیزی غیر از آن بوده است که در مبایعه نامه به آن اشاره شده از مرئی و منظر عالم حقوق اراده باطن و حقیقی متعاقدین صرفا بر اساس اراده ظاهری و اعمال و رفتار و کردار آنان است که مسجل می گردد و با فرض به اینکه اصحاب عقد حین المعامله دارای اراده ای متفاوت و متمایز از آنچه را که به ظاهر مورد توافق و تراضی واقع می شود باشند بحثی که مطرح می شود در صورت بروز اختلاف و ایضا طرح آن در محکمه دادگاه در مقام ایفای رسالت خطیر قضایی خود تنها می تواند با بررسی ادله و مستندات ابرازی متداعیین خاصه مداقه در لابه لای اوراق به کار گرفته و ایضا تحصیل اراده متعاقدین حین العقد بر اساس آنچه که مورد توافق واقع می شود فصل خصومت نموده و اتخاذ تصمیم نماید که در مانحن فیه و حسب بررسی و مداقه در مبایعه نامه استنادی آنچه را که محرز و مسلم است مورد معامله موضوع توافق به طور قطع و یقین منصرف از آن امری است که مورد ادعای وکیل خواهان می باشد در نتیجه دادگاه ضمن پذیرش دفاعیات خوانده حکم به بطلان دعوی وکیل خواهان آقای «ق» صادر و اعلام می نماید لیکن راجع به دعوی مطالبه تتمه ثمن معامله، «س – ل» به وکالت از «ش – م» به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال صرف نظر از اینکه مبایعه نامه مورخ 30/1/87 استنادی که حسب بررسی و مطالعه به عمل آمده اولا ممضی به امضا اصحاب دعوی بوده و می باشد ثانیا مستند مذکور متضمن وجود رابطه حقوقی و نیز واگذاری و انتقال شش دانگ یک واحد مسکونی با مشخصات منعکس در مبایعه نامه موصوف در قبال اخذ ثمن معامله فی مابین متداعیین پرونده می باشد به علاوه حسب بررسی انجام شده عقدنامه مذکور تاکنون بر اثر فسخ، انفساخ و اقاله از درجه اعتبار سلب و ساقط نگردیده در نتیجه طرفین ملزم و مکلف به تبعیت از عقدنامه مذکور و بالطبع ایفای وظایف و تکالیف قراردادی خود یعنی خریدار به پرداخت تتمه ثمن معامله و فروشنده تخلیه و تحویل مورد معامله در حق خریدار می باشند که با التفات به ملاحظه اوراق پرونده به نظر می رسد موارد معنون فوق تاکنون عمل نگردیده است لذا مستندا به مفهوم و مدلول مقررات مادتین 211 و 220 و 364 قانون مدنی دادگاه ضمن پذیرش دعوی آقای «س – ل» به وکالت از «ش – م» خوانده را به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون تومان تتمه ثمن معامله بات اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/545/9 ریال بابت هزینه دادرسی از باب تسبیب در راستای ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی در حق خواهان محکوم می نماید لیکن راجع به حق الوکاله وکیل با التفات به معاضدتی بودن وکیل یاد شده خوانده معاف از پرداخت می باشد که به رد آن اظهارنظر می نماید لیکن راجع به مطالبه ضرر و زیان قراردادی روزانه به مبلغ پانصد هزار ریال به شرح منعکس در ظهر مبایعه نامه استنادی نظر به اینکه با توجه به مداقه در متن قرارداد یاد شده شرط پرداخت خسارت یاد شده تخلیه و تحویل مورد معامله از سوی فروشنده بوده است در حالی که حسب ملاحظه اوراق پرونده به استناد یک فقره اظهارنامه که علی الظاهر حاکی از آمادگی مشارالیه به تحویل مورد معامله به خریدار می باشد عملا نامبرده اقدامی مبنی بر تخلیه و آمادگی حقیقی وی جهت تحویل ملاحظه و مشاهده نمی گردد چه آنکه اصلح آن بوده فروشنده جهت اثبات حسن نیت خود از طریق تقدیم دادخواست تامین دلیل نسبت به تخلیه کامل آن و ثبت مراتب در صورت مجلس قضایی اقدامات لازم را به عمل می آورد که متاسفانه به این امر مبادرت نورزیده است لذا دادگاه به بطلان آن اظهارنظر می نماید رای صاده ظرف بیست روز قابل اعتراض می باشد.
رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران – …
پرونده کلاسه: … دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی …
خواهان: آقای «ح – الف» با وکالت آقای «م – ق» به نشانی …
خوانده: آقای «ش – م» به نشانی …
خواسته ها: 1- خلع ید 2- مطالبه اجرت المثل
به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا
گردشکار: خواهان دادخواستی تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان «ح – الف» فرزند «م» با وکالت «م – ق» به طرفیت خوانده «ش – م» به خواسته خلع ید از یک دستگاه آپارتمان و متعلقات آن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه اجرت المثل زمان تصرف به مبلغ دویست و هفتاد و دو میلیون ریال از مورخه 15/2/87 لغایت 19/8/88 تا اجرای کامل دادنامه و خلع ید به انضمام خسارت تاخیر تادیه و دادرسی با این شرح که خواهان اشعار داشته حسب سند ابرازی مالک رسمی یک دستگاه آپارتمان به مساحت 5/115 به انضمام انباری و متعلقات از پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی مفروز و احداثی در پلاک … فرعی از … اصلی بخش … بوده و خوانده از تاریخ 15/2/88 بدون اذن آن را تصرف و از رفع ید امتناع می نماید خوانده دفاع نموده ید او عدوانی نیست زیرا حسب ظهر قرارداد (بیع نامه مورخه 30/1/87) تحویل آپارتمان منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله به میزان سیصد و پنجاه میلیون ریال بوده و به علت عدم پرداخت این قسط از ثمن تحویل صورت نگرفته است و به حکم شماره … مورخه 4/7/88 شعبه … دادگاه تجدیدنظر نیز متمسک گردیده که حسب آن با توجه به اشتباه حادث شده و رای تصحیحی شماره … مورخه 23/8/88 از همان شعبه صادر گردیده ولی به علت قاعده فراغ دادرس ارائه طریق شده است وکیل خواهان در پاسخ معنون نموده با توجه به عدم نقض حکم صادره تقاضای محکومیت خوانده را به شرح ستون خواسته دارد. دادگاه با توجه به اینکه تصرفات خوانده ادامه تصرفات قبل از انتقال است که مالکانه محسوب می گردد و ظهر مبایعه نامه استنادی که حاوی توافق متعاملین به تحویل مبیع است منوط به پرداخت قسطی از ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون تومان گردیده که این شرط از جانب خریدار محقق نگردیده تا تحویل صورت گیرد لذا تصرفات خوانده نمی تواند غاصبانه تلقی گردد و از طرفی با توجه به توافق به عمل آمده مطالبه اجرت المثل نیز از وجاهت قانونی برخوردار نیست بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان و بی حقی دعاوی خواهان حسب مورد صادر و اعلام می دارد. احکام صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهند بود.
رئیس شعبه … دادگاه حقوقی تهران – …
به تاریخ: 23/8/88
شماره دادنامه: …
کلاسه پرونده: …
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: «ش – م» به آدرس …
تجدیدنظرخوانده: «ح – الف» به آدرس …
اصلاح دادنامه شماره: …
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
به تاریخ: …
شماره دادنامه: …
کلاسه پرونده: …
مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: «ح – الف» با وکالت «م – ق» به آدرس …
تجدیدنظرخوانده: «ش – م» به آدرس …
تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره … مورخه 30/2/88 صادره از شعبه … دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای «ح – الف» با وکالت آقای «م – ق» به طرفیت آقای «ش – م» نسبت به دادنامه شماره… که به موجب آن شعبه … دادگاه عمومی تهران ضمن رد دعوای نامبرده به خواسته های فسخ معامله آپارتمان و ابطال سند رسمی مربوطه، تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون تومان تتمه ثمن به اضافه هزینه دادرسی محکوم کرده است گرچه رد دعوای تجدیدنظرخواه مطابق محتویات پرونده صادر گردیده و ایراد نامبرده قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و لکن با توجه به سند رسمی انتقال شماره … که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به دریافت ثمن آپارتمان اقرار کرده است محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ فوق الذکر صحیح نبوده و ایراد نامبرده به این بخش از دادنامه وارد است لذا دادگاه با استناد به ماده 358 قانون مذکور ضمن تایید دادنامه در مورد رد دعوا دادنامه را در قسمت دیگر نقض و حکم به رد دعوای آقای «ش – م» را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – …
مستشار دادگاه – …
رای تصحیحی
در خصوص درخواست آقای «ش – م» به طرفیت آقای «ح – الف» مبنی بر اصلاح قسمت اخیر دادنامه شماره … این شعبه که به موجب آن محکومیت آقای «ح – الف» به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون تومان در دادنامه شماره … نقض و حکم به رد دعوا صادر گردیده است گرچه این دادگاه بدون توجه به مفاد ظهر قرارداد موضوع دعوا که پس از تنظیم سند رسمی انتقال بین طرفین تنظیم گردیده و به موجب آن پرداخت مبلغ فوق الاشاره به زمان تحویل آپارتمان مورد معامله مقرر گردیده حکم صادر کرده است و از این حیث دادنامه واجد اشتباه است و لکن چون اشتباه مذکور از موارد سهو قلم موضوع ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد تا این دادگاه راسا بتواند آن را اصلاح نماید و از طرفی مطابق تبصره دو ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب85 چنانچه روسای کل دادگستری استان ها مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود لذا ضمن رد درخواست مذکور مراتب با ارسال یک نسخه از رای به اطلاع ریاست محترم دادگستری کل استان تهران می رساند تا در صورت تشخیص امر مزبور اقدام مقتضی مبذول گردد. این رای قطعی بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت آن ممنوع می باشد.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – …
مستشار دادگاه – …
0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x