سایت حقوقی راه مقصود

آرای برگزیده در جشنواره آرای برتر

کلاسه پرونده:8809985181800372
شماره دادنامه: 30008809975181800387
شماره بایگانی: 880396
مرجع رسیدگی: رئیس شعبه اول دادگاه عمومی رشتخوار آقای ابراهیم زاده
خواهان: مهدی شریفی فرزند ابراهیم مقیم روستای احمدآباد
خوانده: فاطمه قلی فرزند رضا روستای احمدآباد
خواسته:
استرداد فرزند

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای مهدی شریفی فرزند ابراهیم مقیم روستای احمدآباد رشتخوار(فعلا زندان تربت حیدریه) به طرفیت خانم فاطمه قلی فرزند رضا مقیم روستای احمدآباد به خواسته استرداد فرزند مشترک به این توضیح که خواهان اعلام نموده است. خوانده همسر قبلی وی است که در مورخه 25/2/1387 از وی طلاق گرفته است. از آنجا که فرزند مشترکی به نام مسعود داشته اند که بر اساس حکم طلاق صادره در مدت حضانت، حضانت وی به مادر( خوانده) سپرده شده است. لیکن از آنجا که در حال حاضر وی 8 سال سن داشته، از سن حضانت خارج شده است؛ تقاضای استرداد فرزند مشترک را نموده است. قطع نظر از اینکه خواهان دلیلی بر عدم صلاحیت قانونی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی خوانده از جهت حضانت و نگهداری فرزند مشترک ارائه ننموده است و تنها دلیل وی این است که چون شخصاً سابقه خوبی در زندگی نداشته، دوست دارد فرزندش را در اختیار بگیرد و به درستی از وی مراقبت و نگهداری نماید و از طرفی مدعی شده، خوانده توان مالی برای اداره فرزندش را ندارد و تقاضای رسیدگی نموده است. از آنجا که خوانده اعلام نموده است از زمان اجرای صیغه طلاق که بنا به تقاضای وی و آن هم به جهت اعتیاد شدید زوج بوده است، ازدواج ننموده و شخصاً با کار و فعالیت و بعضا با کمک کمیته امداد و خانواده و پدرش زندگی خود و فرزندش را را می گذراند حتی حاضر شده بدون دریافت نفقه از فرزند خود مراقبت و نگهداری نماید و اکنون نیز فرزندش را روانه مدرسه نموده و در حال تحصیل است به جهت ابتلای زوج به اعتیاد و اینکه هم اکنون به اتهام گذشته خود ( متواری بوده است و به جهت سرقت و اعتیاد محکومیت داشته است) در زندان به سر می برد تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است از طرفی اعلام نموده چنانچه فرزندش حاضر باشد نزد پدرش برگردد با استرداد وی مخالفت نخواهد داشت که فرزند مذکور به شرح صورتجلسه مورخه 29/10/1388 ضمن فرار از خواهان به صراحت اعلام نموده وی را به عنوان پدر نمی شناسد و پدر بزرگش او را بزرگ نموده و دائما به مادرش چسبیده و حاضر به جدا شدن از مادر نمی باشد و دائما در جلسه رسیدگی گریه می نماید و حسب اقرار خواهان مدت 5 سال است وی پدر خود را ندیده است یعنی تقریباً از کوچکی پدرش را ندیده و از طرفی حسب تحقیقات محلی انجام شده به شرح گزارش مرجع انتظامی خواهان در حال حاضر قادر به نگهداری نمی باشد و خود نیز شغل معین ندارد و قبلاً به شدت اعتیاد داشته و اکنون نیز در زندان به سر می برد و همسری دیگری دارد که در تربت حیدریه ساکن است.
لذا بنا به شرایط فوق الذکر و موقعیت بد اجتماعی خواهان و زندانی بودن خواهان و اینکه فرزند مذکور از لحاظ روحی قادر به پذیرش پدرش نمی باشد استرداد طفل توجیه عقلایی نداشته و مصلحت اقتضا می نماید در حضانت مادر باشد.
ضمن اینکه خواهان به تازگی از دام اعتیاد نجات یافته و لازم است مدتی تحمل نماید و به نحوی روابط خود را با فرزندش گسترش دهد تا کم کم وی را پذیرا باشد.
لذا در کیفیت حاضر استماع دعوی وی وجاهت ندارد مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی حکم به در دعوی وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از رویت قابل رسیدگی تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رشتخوار ( ابراهیم زاده )

کلاسه پرونده: 880998518180095
شماره پرونده: 880998518180095 – 27/12/88
شماره بایگانی: 880097
مرجع رسیدگی: رئیس شعبه اول دادگاه عمومی رشتخوار آقای ابراهیم زاده
خواهان: سیدحمزه قربان زاده فرزند سید محمد مقیم روستای فتح آباد با وکالت سید حسن سعیدی طوسی فرزند سید احمد مقیم مشهد بلوار مدرس جامعه وکلای دادگستری خراسان
خوانده: سیده زهرا قربان زاده فرزند سیدحسن مقیم روستای فتح آباد
خواسته:
طلاق

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای سید حمزه قربان زاده فرزند سید محمد مقیم روستای فتح آباد با وکالت آقای سیدحسن سعیدی طوسی فرزند سید احمد مقیم مشهد بلوار مدرس جامعه وکلای دادگستری خراسان به طرفیت خانم خانم سیده زهرا قربان زاده فرزند سید حسین مقیم روستای فتح آباد به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به این توضیح که خواهان اعلام نموده است خوانده دختر عموی می می باشد که متأسفانه به علت ازدواج در سنین 16 سالگی به اصول مشترک پایبند نبوده و با یکدیگر تفاهم نداشته و بین طرفین علاقه ای وجود ندارد و تقاضای رسیدگی نموده است. خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی، عدم تمایل خود را بر طلاق و جدایی اعلام و ابراز کرده و دادگاه در مقام رسیدگی و در اجرای آیین نامه تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص نظام موضوع را به داوری ارجاع نموده و حسب اعلام نظریه داوران انتخابی زوجین ثبت شده به شماره های 88100951181800205 و 8810095181800206- 26/7/1388 دفتر دادگاه هیچ گونه توافقی فی ما بین زوجین حاصل نگردیده است و مساعی داوران و دادگاه از جهت سازش ایشان مثمر ثمر نبوده است و توجها به اینکه طرفین از جهت تعیین حق و حقوقات زوجه با تفاهم و توافق نرسیده اند. در موارد اختلافی موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه واصله به شماره 881095181800496- 30/10/1388 در خصوص موضوع اظهار نظر نموده است که با ابلاغ نظریه مذکور به طرفین از جهت مذکور به طرفین از ناحیه زوجه بدوا به نظریه واسطه اعتراض که با ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان به زوجه وی طی لایحه واصله به شماره 8810095181800624- 15/12/1388 اعتراض خود را مسترد نموده است. لذا بنا به مراتب اشعاری و مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و توجهاً به تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق دادگاه حکم به عدم امکان سازش زوجین ( طلاق) صادر و اعلام می نماید و خواهان( زوج) می تواند پس از در نظر گرفتن شرایط ذیل الذکر و پرداخت حقوقات زوجه نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق در یکی از دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.
الف) مهریه زوجه که در سند نکاحیه مبلغ چهار میلیون تومان قید را بر اساس محاسبه به نرخ روز معادل 97 میلیون و 687 هزار 183 ریال در وجه وی به مسترد دارد.
3- بابت ایام زحمت کشی(نحله) از 23/6/1383 تا 1/1/1387 بر اساس نظریه کارشناسی جمعاً مبلغ 19 میلیون و 300 هزار ریال در حق وی پرداخت نماید.
4- نفقه معوقه خوانده را با اساس نظریه کارشناس از 20/5/1381 ( ایام عقد) و در مدت زندگی مشترک و تا حال حاضر ( 20/12/1388) کلاً مبلغ 13 میلیون و 980 هزار ریال و تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهیانه مبلغ 900 هزار ریال در حق زوجه پرداخت نماید.
5- نفقه ایام عده طلاق نیز بر اساس نظریه کارشناسی به مبلغ 3 میلیون ریال در حق پرداخت شود.
6- از جهت تصنیف اموال از آنجا که زوجه به شرح صورتجلسه مورخه 12/10/1388 اعلام نموده است دلیلی در اثبات اینکه در طول زندگی مشترک زوج اموالی به دست آورده است نداشته هر چند پدر زوجه اظهار داشته از اموال خود سهمی به وی واگذار خواهد نمود لذا در این خصوص دادگاه فارغ از اظهار نظر می باشد. رأی صادره و ظرف 20 روز پس از رؤیت قابل رسیدگی تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی(ع) است. رئیس شعبه محاکم عمومی حقوقی رشتخوار به جانشینی از دادگاه خانواده ( محمد ابراهیم زاده )
0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x