موازین قضائی

طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال

 پرونده حقوقی


خواهان : خانم زهرا…..
خوانده : آقای مجید……
كلاسه : ……….
تعیین خواسته و بهای آن :
تقاضای صدور حكم طلاق به استناد پرونده شماره
………. دلایل و مشخصات :  محتویات پرونده شماره ……….
اینجانب زهرا………. كه مدت 22 سال است با آقای مجید………. ازدواج  كرده ام كه دارای دو فرزند می باشم ایشان هیچ موقع مرا شریك زندگی خود قرار نداده و همیشه بیكار بوده است و چون دارای اعصاب ناراحت هستند وسایل منزل را خرد می كند و آبرو و حیثیت مرا برده است و حسن معاشرت ندارد و چون خسته شده ام تقاضای صدور حكم طلاق دارم

نوشته های مشابه

بستن