حقوق کیفری

توهين و استعمال الفاظ ركيك از طريق دستگاه مخابراتي

سؤال :
چنـانچه شخصي از طريق تلفن يا دستگـاه مخـابراتي ديگر مرتكب بـزه تـوهين گردد عنوان مجـرمانه فعل مرتكب چيست؟

نظريه واحد :
نـظر به اينـكه اولاً قـصد فـرد از ايـن فعـل تـوهين بــوده نه ايجـاد مـزاحمت تـلـفني ثـانيـاً فعـل مرتكب داراي دو عنـوان مختـلف مـي بـاشد كه مجـازات جـرم تـوهين نسبـت به مـجـازات جرم مزاحمت تلفني اشـد مي باشد بنـابراين عنـوان فعل مرتكب توهين تلقي مي گردد و به اين عنوان جرم ، مجازات خواهد شد.

(نشست قضائي مورخ 10/8/86 قضات دادگستري شهرستان فريدن)

نوشته های مشابه

بستن