سایت حقوقی راه مقصود

معیار در تعیین میزان بدهی در مطالبه وجه سفته

 

 

 

متن پرسش :

چنانچه مبلغ مندرج در سفته مازاد بر میزان تمبر مالیاتی آن باشد و خوانده به عنون متعهد سفته مدعی شود سفته به طور سفیدامضاء داده شده تا مبلغ معینی در آن نوشته شود لیکن دارنده بیش از میزان مقرر در آن نوشته است تکلیف چیست ؟

متن پاسخ :

با توجه به مواد 47 و 48 و 51 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 رقم مندرج در سند تجاری معتبر و قابل ترتیب اثر است و لو زائد بر میزان تمبر مالیاتی آن باشد. مانند تلقی نسبت به اسناد عادی دیگر؛ تمبر مالیاتی ملاک برای احراز میزان دین نیست. النهایه این امر مثل موارد دیگر مانع رسیدگی به ادعای خوانده و احراز صحت و سقم آن نمی باشد. یعنی اصل بر اعتبار رقم مذکور در سند به هر میزانی است مگر خلاف آن توسط خوانده اثبات گردد. نظر اتفاقی مورخ 29/10/67قضات

 

 

 

You may also like these