سایت حقوقی راه مقصود

شرائط قبول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در محاکم

 

 

 

متن پرسش :

اگر در قولنامه عادی الزام به تنظیم سند قید نشده باشد میتوان در دادگاه الزام به تنظیم سند را درخواست نمود مطابق ماده220 قانون مدنی.

متن پاسخ :

برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ، چهار مورد می بایست تحقق یابد :

1- تعهد طرفین قرارداد به حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمی و اقدام به انتقال رسمی مورد معامله (که باید در مبایعه نامه یا قرارداد فیمابین تصریح گردد.)

2- رابطه قراردادی فی مابین خواهان و خوانده که در عالم اعتبارات حقوقی صحیحاً واقع شده باشد.

3- مالکیت قانونی خوانده بر مورد معامله یعنی اینکه ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد.

4- فقدان هر گونه مانع و رادع بر سر راه ثبت رسمی معامله و نقل و انتقال مورد آن بنابر این چنانچه تعهد حضور در دفترخانه جهت انتقال رسمی مورد معامله در قرارداد پیش بینی نشده باشد ، با لحاظ ماده 48 قانون ثبت ، محاکم از پذیرش چنین دعوائی ممنوع بوده و دعوی محکوم به رد و بلکه بطلان خواهد بود.

بنابر نظر مشورتی شماره 7/4288 مورخ 82/5/25 اداره حقوقی دادگستری :« اگر در سند عادی معامله زمین یا خانه تعهدی برای تنظیم سند رسمی نشده باشد، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مورد نخواهد داشت و از ماده 225 قانون مدنی هم استفاده نمی شود که معامله زمین یا خانه با سند عادی بدون تعهد تنظیم سند رسمی مجوز ملزم ساختن فروشنده به تنظیم سند رسمی می باشد.»

 

 

 

You may also like these