سایت حقوقی راه مقصود

رانندگی بدون گواهینامه منتهی به قتل غیر

سوال:آقای الف ماشین خود را به فرزندش که فاقد گواهی رانندگی می باشد،می دهد و فرزندش کسی را در مسیر رانندگی زیر می گیرد و به قتل می رساند؛به لحاظ کیفری چه مسیولیتی متوجه شخص الف و فرزند وی می باشد؟

پاسخ:بر اساس رای وحدت رویه شماره۶۳۸-۷۸/۹/۶ و ماده۷۱۸تعزیرات اقدام فرزند در رانندگی بدون گواهینامه منتهی به قتل غیر عمدی؛مشمول تعدد معنوی و مجازات مقرر در ماده۷۱۸می باشد و نداشتن گواهینامه نه به عنوان یک جرم مستقل بلکه صرفا عامل مشدده جرم تلقی می گردد؛ شخص الف نیز صرفا به اتهام معاونت در رانندگی بدون گواهینامه قابل تعقیب خواهد بود و جرم معاونت در قتل به جهت فقدان قصد قبلی فیمابین معاون و مباشر منتفی است.

You may also like these