سایت حقوقی راه مقصود

تعارض تاریخ‌های مندرج در چک وعده‌دار

 

 

 

متن پرسش :
اگر در صدر برگه چک تاریخی درج شده و در گواهی عدم پرداخت هم همین تاریخ ذکر شده باشد اما دارنده چک در ذیل امضا تاریخ دیگری را بنویسد که با تاریخ صدر چک مطابقت ندارد، کدام تاریخ معتبر خواهد بود و آیا چک قابلیت تعقیب کیفری را دارد؟

متن پاسخ :
چنانچه برای دادگاه احراز شود که تاریخ ذیل چک، تاریخ صدور چک است و این تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در صدر چک است، در این صورت چک وعده‌دار بوده و قابلیت تعقیب کیفری ندارد.( روزنامه اطلاعات )

 

 

 

You may also like these