سایت حقوقی راه مقصود

اتیان سوگند توسط مدیرعامل به نمایندگی از شرکت

 

 

 

متن پرسش :
شخص (الف)، دادخواست مطالبه وجه به طرفیت شخص حقوقی در محاکم قضایی مطرح کرده و دلیل خویش را سوگند قرار می دهد. مدیر عامل شرکت با حدود اختیارات تفویض شده از ناحیه هیأت مدیره، در جلسه دادرسی حاضر شده و منکر ادعای خواهان است و آمادگی خود را جهت اتیان سوگند اعلام می نماید. حال باتوجه به این که موضوع دعوا از اموری است که با سوگند قابل اثبات است و متعاقب انکار خوانده و تقاضای سوگند از ناحیه خواهان، فروضات ذیل را پاسخ دهید: الف: آیا اتیان سوگند مدیرعامل شرکت قابل پذیرش است؟ ب: در صورت منفی بودن پاسخ، راه حل حقوقی در جهت احقاق حقوق احتمالی خواهان چیست؟

متن پاسخ :
( اتفاق نظر ) : صرف اصلاح ماده 1335 قانون مدنی و حذف ممنوعیت توسل به قسم در دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی است، مجوز اتیان سوگند توسط مدیر عامل نیست و اصولاً توسل به قسم تحریک وجدان طرف دعوا بوده و دعوا متوجه شخص اوست. با استناد به ماده 1330 قانون مدنی، وکیل حق اتیان سوگند نداشته و مدیرعامل، نماینده شرکت است و مسؤولیت او در برابر شرکا مسؤولیت وکیل است. اتیان سوگند توسط غیر از طرفین پرونده همانند قسامه نیاز به نص صریح دارد. بدیهی است در صورت تخلف از مقررات، شخص مدیرعامل مسؤول است و در مانحن فیه دعوا به طرفیت شرکت می باشد. بنابراین، دعوای خواهان فاقد ادله قانونی تشخیص داده می شود. ( نظر کمیسیون ) : تقاضای قسم قابل توکیل است .لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند. زیرا قسم قائم به ذات بوده و نیابت در آن پذیرفته نیست؛ و از آن جایی که مدیر عامل شرکت با توجه به امکان تحولات در شخصیت حقوقی قابل تغییر و تفویض است، مضافاً مدیرعامل نماینده شرکت بوده و مسؤولیت وی در برابر شرکا مسؤولیت وکیل است؛ لذا اتفاق نظر ابرازی تأیید می شود. ( از نشست قضایی دادگستری رشت ، اردیبهشت 88 – به نقل از مأوی )

 

 

 

You may also like these