سئوالات متداول

تاثیر ورشکستگی متعهد سفته در تعهد سایر مسوولین در مقایسه با چک

سؤال:

آیا ورشکستگی تاجر و حال شدن دیون وی، تاثیری بر وضعیت دیون ظهرنویسان و ضامنین سند دارد؟

پاسخ:

طبق ماده۴۲۱قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر؛کلیه دیون وی حال می شوند(یعنی باید نقدا پرداخت شوند) و حال شدن دیون ورشکسته موجب حال شدن دیون سایر اشخاص(مانند ظهرنویس و...) نمی شود؛ لیکن قانوگذار در خصوص سفته(یا همان فته طلب) و برات بر خلاف چک؛این قاعده کلی را با استثنا مواجه ساخته بطوریکه در صورت ورشکسته شدن صادر کننده سفته و یا برات؛دین نسبت به سایر متعهدان سند منجمله ظهرنویس؛ضامن و ... نیز حال می شود و حسب صراحت ماده۴۲۲قانون تجارت؛ پس از ورشکستگی متعهد اصلی سند(صادرکننده) سایرین در صورتیکه تادیه وجه سند را در سررسید تضمین نکنند بایستی نقدا وجه سند را به دارنده سند پرداخت نمایند.