سئوالات متداول

شرایط تعلق اجرت المثل

1-باید توجه داشت اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد گذاشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی رسد.یعنی به عنوان شرط ضمن عقد مبلغی به عنوان هزینه ی انجام کارها و به صورت مشخص تعیین کرده باشد که در این صورت این مبلغ اجرت المسمی نام میگیرد.
2-زوجه نباید قصد تبرع داشته باشد چرا که اگر در انجام کارهای خانه داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت بگیرد که البته در این خصوص نوبت به نحله می رسد.
3-درخواست طلاق نباید از سوی زوجه باشد و باید شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه باشد در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی گیرد.