سئوالات متداول

اعمال ماده 355 قانون مدنی و فسخ بیع

 

 

 

متن پرسش :
خانه ای همراه با زمین اطرافش به مجموع تقریبی 800 متر با قولنامه فروخته شده است . حال 500 متر این مبیع که همان زمین می باشد جزء اراضی ملی در آمده . حال با توجه به اینکه در این قولنامه کلمه تقریبی ذکر شده آیا شخص خریدار می تواند معامله را فسخ کند یا طبق ماده 355 ق م چون مساحت به صورت تقریبی ذکر شده نمی تواند آن را فسخ کند ؟

متن پاسخ :
با سلام . به نظر می رسد از آنجا که اختلاف موجود بین متراژی که در نظر خریدار بوده ( 800 متر ) با آنچه که عملاً در اختیار وی قرار خواهد گرفت ( 300 متر ) به قدری فاحش است که ذکر کلمه تقریبی نمی تواند مانع اعمال حق فسخ خریدار یا استفاده وی از حق فسخ مندرج در ماده 355 قانون مدنی گردد. موفق باشید