موازین قضائی

عدم شناسایی متهم ، مقتول یا اولیاء دم از موارد صدور قرار منع پیگرد نمی‌باشد

 شماره و تاریخ نظریه  : 1232/34/7 – 20/10/83 

سؤال : 

در سال62 در منطقه جنگی در اثر تصادف با موتور سیكلت یك نفر شهید و یك نفرمجروح می‌شود كه به رغم پیگیریهای انجام شده تا كنون متهم، اولیاء دم و شخص مجروح شناسایی نشده‌اند . حال : 

الف : آیا موضوع ازجهات صدور قرارمنع پیگرد است یا از مواردی كه مقتول ولی دم ندارد محسوب می‌شود ؟ 

ب : آیا موضوع مشمول مرور زمان می‌گردد یا خیر ؟ 

نظریه كمیسیون : 

عدم شناسایی متهم و مقتول یا اولیای دم از موارد صدور قرار منع پیگرد نمی‌باشد و دادسرا موظف است اقدامات تعقیبی لازم را معمول دارد؛ لیكن در فرض سؤال، با عنایت به اینكه مجازاتهای مذكور در مواد (714 الی 717) ق . م . ا ، از نوع مجازاتهای بازدارنده می‌باشند، جنبه عمومی‌ موضوع مشمول مرورزمان می‌شود و از حیث دریافت دیه نیز باید وفق مقررات ماده (266) ق.م.ا ، رفتار شود.


نوشته های مشابه

بستن